بوی دیروز ۹

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

۱۳۸۹ پائیز

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 65:01
کتاب نت: 65 صفحه


Catalog: SY09
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۱۵-۶
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۵۶۵۱۰۶۰۲
ISBN-10: ۱۴۵۶۵۱۰۶۰۶


2010-11-09 09:35:59

2010-11-07 19:39:03

2010-11-07 19:40:44

2010-11-07 20:35:25

2010-11-07 21:02:08

2010-11-08 02:32:52

2010-11-08 04:32:19

2010-11-09 02:30:12

2010-11-09 04:55:27

2010-11-09 03:00:35

2010-11-09 05:37:08

2010-11-09 05:39:02

2010-11-09 06:31:02

2010-11-09 08:03:40

2010-11-09 08:26:10

2010-11-09 08:44:48