بوی دیروز

تنظیم برای پیانو و اجرا - فریبرز لاچینی

۱۳۸۷ - ۱۳۹۶

تنظیم و برداشتی از آهنگهای ایرانی برای تکنوازی پیانو همراه با کتاب نت