Googoosh - Lyrics, Sheet Music, Chords


Adama

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2011-10-04 06:40:19

Adama

Buy Song $0.99


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99

Learn Adama
2010-11-04 02:34:42

2010-11-04 02:40:26

Adamo Hava

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2015-01-29 20:55:39

2010-11-18 07:18:11

Age Mishod

Buy Song $0.99


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2010-11-04 02:16:32

2010-11-04 00:45:38

2014-08-19 23:18:14

Age Mishod

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-08-20 23:11:50

Age Mishod

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2015-01-31 17:47:41

2012-07-10 00:19:12

2018-07-29 05:29:13

2018-07-29 05:29:13

2016-01-11 21:48:28

Ay Ishiginda

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-07-30 22:45:46

Ayrilikh

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-04-23 19:12:39

2010-01-05 07:01:41

2009-11-08 17:02:43

Ayrilikh

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2011-11-29 02:47:55

Ayrilikh

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2015-02-19 17:13:53

Ba Ham

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-05-20 22:01:54

Ba Ham

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2015-03-15 21:40:21

2015-01-18 00:50:30

Baghe BiBargi

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2015-01-18 01:22:55

Baghe BiBargi

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2015-03-13 22:47:54

2011-03-20 15:29:00

2015-11-09 17:56:21

Bareh O Gorg

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-05-13 20:19:11

2009-11-16 14:11:25

Bareh O Gorg

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2015-05-04 21:01:16

2009-11-08 17:12:23

Bavar Kon

Buy Song $0.99


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-02-14 19:19:58

Bavar Kon

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2015-05-04 22:00:08

2013-12-12 20:27:09

2014-01-30 18:10:02

2015-05-04 22:03:21

Be Khater Avar

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-04-10 23:21:57

2010-04-04 05:11:46

Behesht

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2015-07-26 20:36:27

2012-12-28 18:41:02

Behesht

Buy Song $0.99


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2013-07-13 20:47:55

2011-02-09 11:23:45

2012-01-24 15:04:10

2011-02-09 11:59:39

2012-01-20 15:47:52

2011-02-09 13:36:30

2009-11-19 05:53:39

2017-07-05 00:52:06

Do Mahi

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-06-03 16:36:11

2009-11-16 14:17:11

Do Mahi

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2011-10-04 06:36:51

Do Mahi

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2015-11-08 02:16:24

Do Panjareh

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-04-25 21:58:43

2009-11-19 05:46:14

Do Panjareh

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2015-11-10 17:42:28

2011-10-04 06:36:53

2011-02-09 04:43:35

2016-07-25 14:22:14

Dokhtare Darya

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2016-08-08 04:51:39

2011-10-04 06:36:52

2015-02-22 06:04:40

2011-02-09 05:00:47

2012-09-16 00:18:55

2015-03-11 18:46:59

Eshgh

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2015-03-15 19:22:31

2012-01-20 02:35:44

Fasle Tazeh

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-05-30 16:22:00

2012-01-23 15:11:05

2012-02-02 01:59:10

Gahvareh

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-06-03 16:29:30

2009-11-08 17:16:31

2014-06-02 23:17:09

2010-11-09 08:26:10

2011-10-04 06:37:15

Gharibe Ashena

Buy Song $0.99


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2010-10-16 21:59:54

2010-10-16 22:09:44

2009-11-19 05:39:51

2013-01-15 14:51:11

Ghessegoo

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-06-26 21:16:41

2011-04-14 13:22:02

2009-11-19 05:42:47

2011-02-06 16:35:13

2011-10-04 06:37:29

2011-02-09 14:09:56

2017-06-17 06:44:28

2010-10-17 06:20:42

2010-10-17 06:21:08


2014-03-28 21:41:50

2014-02-14 15:37:32

Ham Khooneh

Buy Song $0.99


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2010-10-16 16:49:30

2010-10-16 16:49:46

2013-12-09 02:48:52

Hamishe Ghayeb

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-05-06 03:29:44

2010-11-09 05:37:08

Hamsafar

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2011-10-04 06:37:34

2009-11-16 14:04:23

2009-12-05 05:30:12

2012-05-05 21:34:48

Hayahoo

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-05-02 03:56:36

2019-02-25 05:42:12

Hejrat

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2011-10-04 06:37:38

2011-02-06 04:30:03

2011-02-10 13:49:47

2019-05-13 07:17:46

2011-02-06 07:01:19

2009-12-05 08:48:02

2011-02-10 14:10:16

Kavir

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-04-17 16:15:02

Kavir

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2011-12-03 23:38:59

2011-10-04 06:37:44

2011-02-11 01:51:12

2009-11-08 17:08:06

2014-04-17 17:39:06

2011-03-20 15:29:54

Khalvat

Buy Song $0.99


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-02-12 18:31:34

Khorshid

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2011-10-04 06:37:50

2011-02-06 07:22:09

Komakam Kon

Buy Song $0.99


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2010-10-19 04:42:50

2010-10-19 04:42:36

2011-10-04 06:37:53

Kouh

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-04-21 18:32:46

2011-02-11 02:21:59

2012-07-01 19:10:29

Lahzeye Bidari

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-04-19 18:30:15

2010-03-28 15:42:27

2011-02-11 02:49:10

2011-02-11 02:49:25

2009-11-08 17:20:16

2011-12-03 23:04:48

2012-07-10 14:49:17

2011-12-03 22:15:35

2015-04-27 04:26:21

2015-06-07 21:34:25

2011-12-21 15:12:00

Makhlough

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-05-13 20:54:12

2012-03-15 18:27:19

2011-02-11 12:20:35

Man Amadeam

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-05-13 21:03:45

2011-02-06 15:26:39

2011-12-24 19:44:45

2016-11-26 23:58:52

2012-01-28 00:52:24

2009-11-16 14:08:22

2011-02-11 14:06:13

2011-02-12 18:22:45

Mashough

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-03-26 23:26:44

2014-02-17 20:32:18

2015-08-14 16:54:00

2015-08-21 13:14:54

2011-10-04 06:38:04

Montazer

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2012-02-04 00:59:09

2019-07-21 23:08:09

2010-05-14 05:44:21

Mordab

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2011-12-14 03:36:51

2010-11-04 03:13:10

2010-11-04 03:13:14

2009-11-16 13:59:43

2009-12-05 08:44:17

Morghe Sahar

Buy Song $0.99


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2010-11-25 05:04:22

2010-11-25 05:04:36

2016-07-21 14:58:35

2021-12-19 12:44:16

2009-12-05 05:11:44

2012-05-05 23:26:47

Negah Mikonam

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-06-02 23:27:05

2012-01-31 15:38:09

Nemiad

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2011-10-04 06:38:20

2011-02-12 20:13:57

2017-04-24 01:04:56

2011-02-09 13:05:15

Parandeh

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2011-10-04 06:38:26

2019-12-27 05:25:08

2011-02-11 03:56:07

Pol

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2011-10-04 06:38:30

Pol

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-04-13 02:27:02

2009-11-19 05:34:19

2011-02-12 20:50:06

2009-12-05 05:22:47

2011-10-04 06:38:35

Sahelo Darya

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-04-04 23:14:45

2011-02-16 15:10:38

2011-02-16 15:11:00

2011-02-16 15:11:27

2016-09-04 05:56:17

2011-02-25 03:36:45

Shekayat

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2011-12-03 22:54:02

2010-09-19 19:54:19

2011-10-04 06:36:51

2019-07-28 22:23:41

Talagh

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2011-10-04 06:39:00

2015-09-20 20:07:05

2011-02-17 14:21:45

2009-12-05 05:09:31

Vaghtesheh

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-04-10 23:39:39

Yadet Basheh

Buy Song $0.99


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2010-11-04 00:46:32

2010-11-04 00:46:48

2011-02-10 12:30:01

2011-10-23 19:40:25

Zepiur

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-04-10 23:48:12


Lyrics of Songs related to Googoosh

ما راندگان باغ خداییم
ما هر دو از یک خاک و هواییم
...
آدما از آدما زود سیر میشن
آدما از عشق هم دلگیر میشن
...
در آن غروب جدایی ، سرد و سنگین
رفتی که بر من بگرید ابر غمگین
...
اگه بمونی ، اگه بمونی
خورشیدو از اون بالا
...
دیگه این دنیا که دنیا نمیشه
دیگه خنده رو لبام وا نمیشه
...
آقا خوبه ، آقا جونه ، آقای گل ، آقا جون
این کمینه رو همیشه زیردست خود بدون
...
در پی آهوی عشق
در پی آهوی عشق
...
عجب جایی به داد من رسیدی، تا من دنیا رو زیباتر ببینم
تا من اونقدر بخوام زنده بمونم، باهات رؤیام رو تا آخر ببینم
...
پشت هم گزارش سقوط برگ
پشت هم خطابهء سایه ی مرگ
...
یه اقیانوس آبی
توی عمق چشاته
...
یه روز غروب تو کوچه ها بارون میومد
چیک چیک صدای گریه ی ناودون میومد
...
باور کن جز عشق تو در سینه ندارم من
جز چشمان مست تو آیینه ندارم من
...
آی ایشیقیندا
من سنی گوردوم آی ایشیقندا
...
گجلر فکرنن یا تا بیلمیرم
بو فکری باشیمنان اتا بیلمیرم
...
عشق تو ای آرام جونم
آتیش زده به استخونم
...
از تو که حرف می زنم به یاد تو هرچی می گم ترانه می شه
باغ بی برگی ما گل می کنه ، دریایی از جوانه می شه
...
با هم میشه مثل ماه درخشید
میشه به زمین ستاره بخشید
...
بانوی ما ، بانوی ما
بانوی شعر و قصه ها
...
باران تویی عطر تو در شبم خوش است
درمان تویی وقتی که دنیا ناخوش است
...
بیا تا برات بکم - آسمون سیا شده
دیگه هر پنجره ای - به دیواری وا شده
...
باور كن ، صدامو باور كن
صدایی كه تلخ و خسته ست
...
منو از من نرنجونم
از این دنیا نترسونم
...
از این بیراهۀ تردید از این بن بست میترسم
من از حسی که بین ما هنوز هم هست میترسم
...
گلی که دست تو چیده پیش رومه
هنوزم بادبادکامون لبِ بومه
...
بمان برای من بمان دو چشمت آسمان من
ببین ترانه ی وفا نشسته بر لبان من
...
هم صدای خوبم بخون تا بخونم
عمر من تو هستی بمون تا بمونم
...
Bia
بیا که دیگه داره دیر میشه
دلم تو سینه داره پیر میشه
...
نمی دونم کدوم دستی تو رو از من جدا کرد
تو رو برد و منو با گریه کردن آشنا کرد
...
آسمان ای پیر افسرده
بهر چه با من نمی سازی
...
منم این خسته دلِ درمانده
به تو بیگانه پناه آورده
...
چله نشین تو شدم
نبض زمین تو شدم
...
تو یه دل من رو برده ای به ناز و افسونگری
چرا بی قراری می ینی به خاطر دیگری
...
با نگاهت این روزا
داری منو چوب میزنی
...
نگاه می کنم نمی بینم
چشم مرا هوای تو پر کرده
...
به دادم برس ای اشک دلم خیلی گرفته
نگو از دوری کی نپرس از چی گرفته
...
شن های ساحلی
کلبه های گلی
...
کمکم کن کمکم کن نذار اینجا بمونم تا بپوسم
کمکم کن کمکم کن نذار اینجا لب مرگو ببوسم
...
تو که گفتی شکسته دل من
مگه جام بلور دل تو
...
بگردم دور شهر ایم به کویت
زنم چنگی به چنگ تار مویت
...
بگردم دور شهرایم بگوید
زنم چنگی به چنگ تار مویت
...
بمان برای من بمان
دو چشمت آسمان من
...
زندگی با آدماش برای من یه قصه بود
توی این قصه کسی با کسی آشنا نبود
...
کاشکی تاریکی می رفت فردا می شد
صبح می شد چشمون تو پیدا می شد
...
کاشکی تاریکی می رفت فردا می شد
صبح می شد چشمون تو پیدا می شد
...
می دونم که عاقبت دل من تنها می شه
اشک من دونه دونه
...
ما دو تا ماهی بودیم
توی دریای کبود
...
توی یک دیوار سنگی
دو تا پنجره اسیرن
...
شدیم از یاد یکدیگر فراموش
دوراهی بین ما بگشوده آغوش
...
پشت دروازه چشمات همیشه حرف منه
غم تو خوب داره آتیش توی جونم میزنه
...
از کدوم خاطره برگشتی به من
که دوباره از تو رویایی شدم
...
عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه
عشق یعنی تموم زندگیت تو آتیشه
...
نه تو تنها نیستی
ماهی و زورق و پارو پس چیه
...
نه تو تنها نیستی
ماهی و زورق و پارو پس چیه
...
نگاه کن من چه بی پروا، چه بی پروا
به مرز قصه های کهنه می تازم
...
با ظاهر آرام نگاهت
با سادگی روی چو ماهت
...
گاهی خنده گاهی گریه
آخه این چه کاریه
...
دلم تنگه برای گریه کردن
کجاست مادر کجاست گهواره ی من
...
می روم تا شوم آزاد از دست غم و ستم ها
می روم تا شوم آزاد از دست غم و ستم ها
...
گریه کن ای قلب من دیوانه شو او می رود
بعد از این با هر کسی بیگانه شو او می رود
...
گریه کنم یا نکنم
حرف بزنم یا نزنم
...
تو از شهر غریبه بی نشونی اومدی
تو با اسب سفید مهربونی اومدی
...
قصه گوی پیر شهرم
بگذر آرام از کنارم
...
به خاطر آور كه آن شب به برم
گفتی كه بی تو ز دنیا بگذرم
...
میگفتی بی تو هیچم
با من بمون همیشه
...
وقتی میای دستات پر از بهاره
آفتاب هنوز تو تیغ شب بیداره
...
میگفتی بی تو هیچم
با من بمون همیشه
...
غم در دل من، به قدر عالمه
غم های عالم، برای من کمه
...
این لبای گرم اونه که میتونه لب ها مو تا خنده واکنه
این صدای قلب اونه که میتونه از تنم غمو رها کنه
...
از اون روزا که قلبا نزدیک تر از امروز بود
آواز همشهری یام صمیمی و دلسوز بود
...
روز جدای آمد دگر بار
ای آشتایا خدا نگهدار
...
اومدم شبها رو باور نکنم
غصه نذاشت
...
هم خونه من ای خدا
از من دیگه خسته شده
...
یک نفر میاد که من منتظر دیدنشم
یک نفر میاد که من تشنه بوییدنشم
...
(همسرایان)
یک حمومی من بسازم
...
حمومک مورچه داره
دورو ورش کوچه داره
...
تو از كدوم قصه ای كه خواستنت عادته
نبودنت فاجعه بودنت امنیته
...
عشق لالایی بارون تو شباست
نم نمه بارون پشت شیشه هاست
...
اگه سبزم اگه جنگل
اگه ماهی اگه دریا
...
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه س
تو قشنگی مثل بارون من دلم پر از گلایه س
...
با سقوط دستای ما
در تنم چیزی فرو ریخت
...
خدا گریه مسافرو ندید
دل نبست به هیچ کس و دل نبرید
...
ابرو به من کج نکن
کج کلاه خان یارمه
...
ای که دنیایش تو هستی
قلب پر مهرم شکستی
...
سقف ما هر دو یه سقف دیوارامون یه دیوار
آسمون یه آسمون بهارامون یه بهار
...
من کویرم ای خدا با حسرت یک قطره آب
یه عمره که دریا رو میبینم تو سراب
...
خوابم یا بیدارم تو با منی با من
همراه و همسایه نزدیك تر از پیرهن
...
یه تنهایی یه خلوت ، یه سایه بون ، یه نیمکت
می خوام تنهای تنها ، باشم دور از جماعت
...
دلم می خواد پر بزنه
به هر دری سر بزنه
...
شب من پنجره ای بی فردا
روز من قصه تنهایی ها
...
خاطرم آید که شب ها
با تمام آرزوها
...
بی تو چون شبهای دیگر
امشب آرامی ندارم
...
تو اون کوه بلندی که سرتا پا غروره
کشیده سر به خورشید غریب و بی عبوره
...
عشق لالایی بارون تو شباست
نم نم بارون پشت شیشه هاست
...
لالایی کن بخواب
خوابت قشنگه
...
لالایی کن بخواب
خوابت قشنگه
...
ما به هم نمی رسیم
مثل خورشیدیم و ماه
...
توی گسترده ی رویا . ای سوار اسب ابلق
دنبال کدوم مسیری . توی تاریکی مطلق
...
چندتا گل واژه برات گریه کنم
که بسازی شعری از جنس سفر
...
داغ یک عشق قدیمو اومدی تازه کردی
شهر خاموش دلم رو تو پرآوازه کردی
...
من آمده ام وای وای ، من آمده ام
عشق فریاد کند
...
منو از یاد بردین ، من همون ایرانم
وقتی رفتین ، گریه کردم توی اون فصل غم آلود
...
منو بشناس ، منو بشناس
نذار ناشناس بمونم
...
ای چراغ هر بهانه
از تو روشن از تو روشن
...
من و تو با همیم اما دلامون خیلی دوره
همیشه بین ما دیواره صد رنگه غروره
...
من و تو با همیم اما دلامون خیلی دوره
همیشه بین ما دیواره صد رنگه غروره
...
زخمی تر از همیشه از درد دل سپردن
سرخورده بودم از عشق در انتظار مردن
...
تو نه بارونی ، نه شن باد
تو نه مرهمی ، نه فریاد
...
صدای تو بیداری بیشه
آواز سبز برگه
...
دلم دریای درده
منو دیوونه کرده
...
یه روز از راه رسیدی مرد جوون
خسته و غریب و بی نام و نشون
...
مثل اسم خودم اینو می دونم
می دونم که یک نفر یه روز می یاد
...
میون یه دشت لخت
زير خورشید کوير
...
مرغ سحر ناله سرکن، داغ مرا تازه تر کن
ز آه شرر بار این قفس را بر شِکَنُ و زیر و زِبَر کن
...
اگه حلقه‌های زنجیرو بشه از هم جدا کرد
اون همه خاطره های زنده رو میشه فنا کرد
...
اگه حتی بین ما - فاصله یک نفس - نفس من و بگیر
برای یکی شدن - اگه مرگ من بسه - نفس من و بگیر
...
نامه هایم را بده
جای پای اشک هایم رو بده
...
نگاهم می کنی اما به سردی
نه تنها من تو هم دنیای دردی
...
ناز تو به نازم ای مایه ی دیده دل نوازی
باز اگر بیای نازت میکشم که نازی
...
من ز بخت سیاه اشکی چکیده به راهم
سوزم از آتش آهم نفرین بر این زندگی
...
نگاه می کنم نمی بینم
چشم مرا هوای تو پر کرده
...
از این سفره ی سرد و خالی
از این سر پناه خیالی
...
آسمون ابریه اما دیگه بارون نمیاد
صدای گریه ی بارون توی ناودون نمیاد
...
آسمون ابریه اما دیگه بارون نمیاد
صدای گریه ی بارون توی ناودون نمیاد
...
اون که هر چی ابر دنیاس
خونه داره تو چشاش
...
به سفرهای درازی رفتم
تا شب خستگی های تاج محل
...
اون پرنده تو بودی
پیرهن ابرو درید
...
چی به پای تو بریزم لایق پای تو باشه
چی بخونم که بتونه جای حرفای تو باشه
...
برای خواب معصومانهء عشق
كمك كن بستری از گل بسازیم
...


...
ریشه بودیم تو خاک شور در آرزوی بارون
بارون اومد جون گرفتیم تو خلوت بیابون
...
سفید سفید صد تومن
سرخ و سفید سیصد تومن
...
تو که داری آهنگ سفر
مرو مرو ، گل من
...
دلم از غصه داره
خون میشه دریا کاری کن
...
پشت دیوار دلم یه صدای پا میاد
یه صدای آشنا از تو کوچه ها میاد
...

آهای دختر دریا
...
آهای دختر دریا
بازم صبح شده پیدا
...
ستاره آی ستاره
چشام اشکی نداره
...
خواب تو، بیدار توام
فقط سزاوار توام
...
ما به هم محتاجیم
مثل دیوونه به خواب
...
شاد و شاد و شاد و شادم
از غمها آزادم
...
کلبه ها فکر حصارن، باغچه ها فکر بهارن
باغبونا فکر بارن، من به فکر قصّه گفتن
...
آن زمان ها در دل شب های خویش
کاخ عشق و آرزویی داشتم
...
این روزا که شهر عشق خالی ترین شهر خداست
خنجر نامردمی حتی تو دست سایه هاست
...
شن های ساحلی
کلبه های گلی
...
آدم خیلی حقیره بازیچه تقدیره
پل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره
...
بشنو همسفر من
از این قصه تلخ راه دشوار
...
Et si tu n\'existais pas
Dis-moi pourquoi j\'existerais
...
دیشب خواب تو را دیدم ، چه رویای پرشوری
انگار که توی خواب دیدم ، تو سالها از من دوری
...
دیشب خواب تو را دیدم ، چه رویای پرشوری
انگار که توی خواب دیدم ، تو سالها از من دوری
...
وقتشه وقتشه رفتن وقتشه
وقتشه از تو گذشتن وقتشه
...
شادی جان منی وقتی داری می خندی
شاخه یاسمنی وقتی داری می خندی
...
دنیای به این بزرگی واسه من
وقتی نیستی مثل زندون می مونه
...
یادم باشه یادت باشه
دروغ نگیم به همدیگه
...
یه حرفایی همیشه هست که از عمق نگاه پیداست
از اون حرفای تلخی که مث شعر فروغ زیباست
...
با اون همه قولو قرارو پیمون
که با من غم زده داشتی رفتی
...
Zepyur kdarnam meghmik annman,
Sarerits kijnem nstem qo dran,
...