گوگوش - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2015-01-29 20:55:39

2010-11-18 07:18:11

آدما

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:40:19

2010-11-04 02:34:42

2010-11-04 02:40:26

آهوی عشق

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-07-10 00:19:12

2014-07-30 22:45:46

2014-04-23 19:12:39

2010-01-05 07:01:41

2009-11-08 17:02:43

آیریلیخ

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-29 02:47:55

2015-02-19 17:13:53

2012-09-16 00:18:55

2010-11-04 02:16:32

2010-11-04 00:45:38

2014-08-19 23:18:14

2014-08-20 23:11:50

2015-01-31 17:47:41

2017-04-24 01:04:56

2011-02-09 13:05:15

با هم

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-05-20 22:01:54

2015-03-15 21:40:21

2015-11-09 17:56:21

2013-12-12 20:27:09

2014-01-30 18:10:02

2015-05-04 22:03:21

2015-01-18 00:50:30

2015-01-18 01:22:55

2015-03-13 22:47:54

2011-03-20 15:29:00

2009-11-08 17:12:23

2014-02-14 19:19:58

2015-05-04 22:00:08

2014-05-13 20:19:11

2009-11-16 14:11:25

2015-05-04 21:01:16

2014-04-10 23:21:57

2010-04-04 05:11:46

بهشت

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2015-07-26 20:36:27

2012-12-28 18:41:02

2013-07-13 20:47:55

2011-02-09 11:59:39

2011-02-09 11:23:45

2012-01-24 15:04:10

پرنده

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:26

پل

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:30

پل

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-13 02:27:02

2009-11-19 05:34:19

2019-12-27 05:25:08

2011-02-11 03:56:07

2019-07-28 22:23:41

2011-02-10 13:49:47


2014-03-28 21:41:50

2014-02-14 15:37:32

2009-12-05 05:30:12

2011-03-20 15:29:54

2014-02-12 18:31:34

2011-10-04 06:37:44

2011-02-11 01:51:12

2009-11-08 17:08:06

2014-04-17 17:39:06

خورشید

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:50

2016-07-25 14:22:14

2016-08-08 04:51:39

در امتداد شب

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-20 15:47:52

2011-02-09 13:36:30

2009-11-19 05:53:39

2011-10-04 06:36:52

2015-02-22 06:04:40

2011-02-09 05:00:47

2014-04-25 21:58:43

دو پنجره

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:53

2009-11-19 05:46:14

2015-11-10 17:42:28

2011-02-09 04:43:35

2014-06-03 16:36:11

2009-11-16 14:17:11

دو ماهی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:51

2015-11-08 02:16:24

2017-07-05 00:52:06

زپیور

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-10 23:48:12

2009-12-05 05:22:47

ساحل و دریا

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:35

2014-04-04 23:14:45

2011-02-16 15:10:38

2011-02-12 20:50:06

2016-09-04 05:56:17

2011-02-16 15:11:27

2011-02-25 03:36:45

شکایت

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-03 22:54:02

2010-09-19 19:54:19

شنهای ساحلی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:51

2011-02-16 15:11:00

طلاق

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:00

2015-09-20 20:07:05

2011-02-17 14:21:45

2018-07-29 05:29:13

2018-07-29 05:29:13

2015-03-11 18:46:59

عشق

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2015-03-15 19:22:31

2016-01-11 21:48:28

غریب آشنا

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:15

2010-10-16 21:59:54

2010-10-16 22:09:44

2009-11-19 05:39:51

2014-05-30 16:22:00

2012-01-23 15:11:05

فصل خاکستری

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-20 02:35:44

2013-01-15 14:51:11

2014-06-26 21:16:41

2011-04-14 13:22:02

2009-11-19 05:42:47

2019-05-13 07:17:46

2011-02-06 07:01:19

کمکم کن

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:53

2010-10-19 04:42:50

2010-10-19 04:42:36

کوه

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-21 18:32:46

2011-02-11 02:21:59

2012-07-01 19:10:29

2009-12-05 08:48:02

2011-02-10 14:10:16

کویر

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-17 16:15:02

کویر

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-03 23:38:59

2011-02-06 07:22:09

2012-02-02 01:59:10

2014-06-02 23:17:09

2010-11-09 08:26:10

گل بی گلدون

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:29

2011-02-09 14:09:56

2011-02-06 16:35:13

2017-06-17 06:44:28

2010-10-17 06:20:42

2010-10-17 06:21:08

2014-06-03 16:29:30

2009-11-08 17:16:31

2009-11-08 17:20:16

2011-02-11 02:49:10

2011-02-11 02:49:25

2014-04-19 18:30:15

2010-03-28 15:42:27

2011-12-03 23:04:48

2012-07-10 14:49:17

ماه پیشونی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-03 22:15:35

2015-04-27 04:26:21

2015-06-07 21:34:25

2021-12-19 12:44:16

مخلوق

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-05-13 20:54:12

مخلوق

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-21 15:12:00

2012-03-15 18:27:19

2011-02-11 12:20:35

2011-02-12 18:22:45

2010-05-14 05:44:21

مرداب

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-14 03:36:51

2010-11-04 03:13:10

2010-11-04 03:13:14

2009-11-16 13:59:43

2009-12-05 08:44:17

2010-11-25 05:04:22

2010-11-25 05:04:36

2016-07-21 14:58:35

معشوق

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-03-26 23:26:44

2014-02-17 20:32:18

2014-05-13 21:03:45

2011-02-06 15:26:39

2011-12-24 19:44:45

2011-02-11 14:06:13

2012-01-28 00:52:24

منتظر

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-02-04 00:59:09

2019-07-21 23:08:09

2016-11-26 23:58:52

2009-11-16 14:08:22

2015-08-14 16:54:00

2015-08-21 13:14:54

2011-10-04 06:38:04

نجاتم بده

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-31 15:38:09

2011-10-23 19:40:25

2009-12-05 05:11:44

2012-05-05 23:26:47

2014-06-02 23:27:05

نمیاد

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:20

2011-02-12 20:13:57

2019-02-25 05:42:12

هجرت

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:38

2011-02-06 04:30:03

2010-10-16 16:49:30

2010-10-16 16:49:46

2013-12-09 02:48:52

همسفر

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:34

2009-11-16 14:04:23

2014-05-06 03:29:44

2010-11-09 05:37:08

2012-05-05 21:34:48

هیاهو

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-05-02 03:56:36

2009-12-05 05:09:31

وقتشه

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-10 23:39:39

2010-11-04 00:46:32

2010-11-04 00:46:48

2011-02-10 12:30:01


متن آهنگهای گوگوش

پشت هم گزارش سقوط برگ
پشت هم خطابهء سایه ی مرگ
...
ما راندگان باغ خداییم
ما هر دو از یک خاک و هواییم
...
آدما از آدما زود سیر میشن
آدما از عشق هم دلگیر میشن
...
آقا خوبه ، آقا جونه ، آقای گل ، آقا جون
این کمینه رو همیشه زیردست خود بدون
...
یه روز غروب تو کوچه ها بارون میومد
چیک چیک صدای گریه ی ناودون میومد
...
در پی آهوی عشق
در پی آهوی عشق
...
آی ایشیقیندا
من سنی گوردوم آی ایشیقندا
...
گجلر فکرنن یا تا بیلمیرم
بو فکری باشیمنان اتا بیلمیرم
...
عشق تو ای آرام جونم
آتیش زده به استخونم
...
به سفرهای درازی رفتم
تا شب خستگی های تاج محل
...
از کدوم خاطره برگشتی به من
که دوباره از تو رویایی شدم
...
در آن غروب جدایی ، سرد و سنگین
رفتی که بر من بگرید ابر غمگین
...
اگه بمونی ، اگه بمونی
خورشیدو از اون بالا
...
دیگه این دنیا که دنیا نمیشه
دیگه خنده رو لبام وا نمیشه
...
اون که هر چی ابر دنیاس
خونه داره تو چشاش
...
باور کن جز عشق تو در سینه ندارم من
جز چشمان مست تو آیینه ندارم من
...
باران تویی عطر تو در شبم خوش است
درمان تویی وقتی که دنیا ناخوش است
...
از تو که حرف می زنم به یاد تو هرچی می گم ترانه می شه
باغ بی برگی ما گل می کنه ، دریایی از جوانه می شه
...
بانوی ما ، بانوی ما
بانوی شعر و قصه ها
...
با هم میشه مثل ماه درخشید
میشه به زمین ستاره بخشید
...
باور كن ، صدامو باور كن
صدایی كه تلخ و خسته ست
...
منو از من نرنجونم
از این دنیا نترسونم
...
بیا تا برات بکم - آسمون سیا شده
دیگه هر پنجره ای - به دیواری وا شده
...
بمان برای من بمان دو چشمت آسمان من
ببین ترانه ی وفا نشسته بر لبان من
...
هم صدای خوبم بخون تا بخونم
عمر من تو هستی بمون تا بمونم
...
از این بیراهۀ تردید از این بن بست میترسم
من از حسی که بین ما هنوز هم هست میترسم
...
بیا که دیگه داره دیر میشه
دلم تو سینه داره پیر میشه
...
نمی دونم کدوم دستی تو رو از من جدا کرد
تو رو برد و منو با گریه کردن آشنا کرد
...
منم این خسته دلِ درمانده
به تو بیگانه پناه آورده
...
آسمان ای پیر افسرده
بهر چه با من نمی سازی
...
گلی که دست تو چیده پیش رومه
هنوزم بادبادکامون لبِ بومه
...
اون پرنده تو بودی
پیرهن ابرو درید
...
برای خواب معصومانهء عشق
كمك كن بستری از گل بسازیم
...
چی به پای تو بریزم لایق پای تو باشه
چی بخونم که بتونه جای حرفای تو باشه
...
دیشب خواب تو را دیدم ، چه رویای پرشوری
انگار که توی خواب دیدم ، تو سالها از من دوری
...
دیشب خواب تو را دیدم ، چه رویای پرشوری
انگار که توی خواب دیدم ، تو سالها از من دوری
...
Et si tu n\'existais pas
Dis-moi pourquoi j\'existerais
...
آدم خیلی حقیره بازیچه تقدیره
پل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره
...
خدا گریه مسافرو ندید
دل نبست به هیچ کس و دل نبرید
...
چله نشین تو شدم
نبض زمین تو شدم
...
با نگاهت این روزا
داری منو چوب میزنی
...
تو یه دل من رو برده ای به ناز و افسونگری
چرا بی قراری می ینی به خاطر دیگری
...
اومدم شبها رو باور نکنم
غصه نذاشت
...
اگه سبزم اگه جنگل
اگه ماهی اگه دریا
...
حمومک مورچه داره
دورو ورش کوچه داره
...
(همسرایان)
یک حمومی من بسازم
...
یه تنهایی یه خلوت ، یه سایه بون ، یه نیمکت
می خوام تنهای تنها ، باشم دور از جماعت
...
خوابم یا بیدارم تو با منی با من
همراه و همسایه نزدیك تر از پیرهن
...
نگاه می کنم نمی بینم
چشم مرا هوای تو پر کرده
...
شن های ساحلی
کلبه های گلی
...
کمکم کن کمکم کن نذار اینجا بمونم تا بپوسم
کمکم کن کمکم کن نذار اینجا لب مرگو ببوسم
...
به دادم برس ای اشک دلم خیلی گرفته
نگو از دوری کی نپرس از چی گرفته
...
بگردم دور شهر ایم به کویت
زنم چنگی به چنگ تار مویت
...
بمان برای من بمان
دو چشمت آسمان من
...
تو که گفتی شکسته دل من
مگه جام بلور دل تو
...
بگردم دور شهرایم بگوید
زنم چنگی به چنگ تار مویت
...
پشت دروازه چشمات همیشه حرف منه
غم تو خوب داره آتیش توی جونم میزنه
...
توی یک دیوار سنگی
دو تا پنجره اسیرن
...
شدیم از یاد یکدیگر فراموش
دوراهی بین ما بگشوده آغوش
...
ما دو تا ماهی بودیم
توی دریای کبود
...
کاشکی تاریکی می رفت فردا می شد
صبح می شد چشمون تو پیدا می شد
...
کاشکی تاریکی می رفت فردا می شد
صبح می شد چشمون تو پیدا می شد
...
زندگی با آدماش برای من یه قصه بود
توی این قصه کسی با کسی آشنا نبود
...
می دونم که عاقبت دل من تنها می شه
اشک من دونه دونه
...


...
ریشه بودیم تو خاک شور در آرزوی بارون
بارون اومد جون گرفتیم تو خلوت بیابون
...
دلم از غصه داره
خون میشه دریا کاری کن
...
سفید سفید صد تومن
سرخ و سفید سیصد تومن
...
ستاره آی ستاره
چشام اشکی نداره
...
خواب تو، بیدار توام
فقط سزاوار توام
...
تو که داری آهنگ سفر
مرو مرو ، گل من
...
آهای دختر دریا
بازم صبح شده پیدا
...

آهای دختر دریا
...
شاد و شاد و شاد و شادم
از غمها آزادم
...
کلبه ها فکر حصارن، باغچه ها فکر بهارن
باغبونا فکر بارن، من به فکر قصّه گفتن
...
ما به هم محتاجیم
مثل دیوونه به خواب
...
این روزا که شهر عشق خالی ترین شهر خداست
خنجر نامردمی حتی تو دست سایه هاست
...
شن های ساحلی
کلبه های گلی
...
آن زمان ها در دل شب های خویش
کاخ عشق و آرزویی داشتم
...
پشت دیوار دلم یه صدای پا میاد
یه صدای آشنا از تو کوچه ها میاد
...
بشنو همسفر من
از این قصه تلخ راه دشوار
...
عجب جایی به داد من رسیدی، تا من دنیا رو زیباتر ببینم
تا من اونقدر بخوام زنده بمونم، باهات رؤیام رو تا آخر ببینم
...
عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه
عشق یعنی تموم زندگیت تو آتیشه
...
نه تو تنها نیستی
ماهی و زورق و پارو پس چیه
...
نه تو تنها نیستی
ماهی و زورق و پارو پس چیه
...
یه اقیانوس آبی
توی عمق چشاته
...
تو از شهر غریبه بی نشونی اومدی
تو با اسب سفید مهربونی اومدی
...
نگاه کن من چه بی پروا، چه بی پروا
به مرز قصه های کهنه می تازم
...
با ظاهر آرام نگاهت
با سادگی روی چو ماهت
...
قصه گوی پیر شهرم
بگذر آرام از کنارم
...
به خاطر آور كه آن شب به برم
گفتی كه بی تو ز دنیا بگذرم
...
ای که دنیایش تو هستی
قلب پر مهرم شکستی
...
سقف ما هر دو یه سقف دیوارامون یه دیوار
آسمون یه آسمون بهارامون یه بهار
...
ابرو به من کج نکن
کج کلاه خان یارمه
...
بی تو چون شبهای دیگر
امشب آرامی ندارم
...
خاطرم آید که شب ها
با تمام آرزوها
...
شب من پنجره ای بی فردا
روز من قصه تنهایی ها
...
تو اون کوه بلندی که سرتا پا غروره
کشیده سر به خورشید غریب و بی عبوره
...
من کویرم ای خدا با حسرت یک قطره آب
یه عمره که دریا رو میبینم تو سراب
...
دلم می خواد پر بزنه
به هر دری سر بزنه
...
گاهی خنده گاهی گریه
آخه این چه کاریه
...
گریه کن ای قلب من دیوانه شو او می رود
بعد از این با هر کسی بیگانه شو او می رود
...
گریه کنم یا نکنم
حرف بزنم یا نزنم
...
میگفتی بی تو هیچم
با من بمون همیشه
...
میگفتی بی تو هیچم
با من بمون همیشه
...
وقتی میای دستات پر از بهاره
آفتاب هنوز تو تیغ شب بیداره
...
غم در دل من، به قدر عالمه
غم های عالم، برای من کمه
...
این لبای گرم اونه که میتونه لب ها مو تا خنده واکنه
این صدای قلب اونه که میتونه از تنم غمو رها کنه
...
می روم تا شوم آزاد از دست غم و ستم ها
می روم تا شوم آزاد از دست غم و ستم ها
...
از اون روزا که قلبا نزدیک تر از امروز بود
آواز همشهری یام صمیمی و دلسوز بود
...
دلم تنگه برای گریه کردن
کجاست مادر کجاست گهواره ی من
...
روز جدای آمد دگر بار
ای آشتایا خدا نگهدار
...
لالایی کن بخواب
خوابت قشنگه
...
لالایی کن بخواب
خوابت قشنگه
...
عشق لالایی بارون تو شباست
نم نم بارون پشت شیشه هاست
...
ما به هم نمی رسیم
مثل خورشیدیم و ماه
...
توی گسترده ی رویا . ای سوار اسب ابلق
دنبال کدوم مسیری . توی تاریکی مطلق
...
چندتا گل واژه برات گریه کنم
که بسازی شعری از جنس سفر
...
صدای تو بیداری بیشه
آواز سبز برگه
...
اگه حلقه‌های زنجیرو بشه از هم جدا کرد
اون همه خاطره های زنده رو میشه فنا کرد
...
داغ یک عشق قدیمو اومدی تازه کردی
شهر خاموش دلم رو تو پرآوازه کردی
...
زخمی تر از همیشه از درد دل سپردن
سرخورده بودم از عشق در انتظار مردن
...
میون یه دشت لخت
زير خورشید کوير
...
مرغ سحر ناله سرکن، داغ مرا تازه تر کن
ز آه شرر بار این قفس را بر شِکَنُ و زیر و زِبَر کن
...
یه روز از راه رسیدی مرد جوون
خسته و غریب و بی نام و نشون
...
تو نه بارونی ، نه شن باد
تو نه مرهمی ، نه فریاد
...
من آمده ام وای وای ، من آمده ام
عشق فریاد کند
...
منو از یاد بردین ، من همون ایرانم
وقتی رفتین ، گریه کردم توی اون فصل غم آلود
...
من و تو با همیم اما دلامون خیلی دوره
همیشه بین ما دیواره صد رنگه غروره
...
من و تو با همیم اما دلامون خیلی دوره
همیشه بین ما دیواره صد رنگه غروره
...
ای چراغ هر بهانه
از تو روشن از تو روشن
...
مثل اسم خودم اینو می دونم
می دونم که یک نفر یه روز می یاد
...
منو بشناس ، منو بشناس
نذار ناشناس بمونم
...
دلم دریای درده
منو دیوونه کرده
...
ناز تو به نازم ای مایه ی دیده دل نوازی
باز اگر بیای نازت میکشم که نازی
...
نامه هایم را بده
جای پای اشک هایم رو بده
...
نگاهم می کنی اما به سردی
نه تنها من تو هم دنیای دردی
...
از این سفره ی سرد و خالی
از این سر پناه خیالی
...
Zepyur kdarnam meghmik annman,
Sarerits kijnem nstem qo dran,
...
من ز بخت سیاه اشکی چکیده به راهم
سوزم از آتش آهم نفرین بر این زندگی
...
اگه حتی بین ما - فاصله یک نفس - نفس من و بگیر
برای یکی شدن - اگه مرگ من بسه - نفس من و بگیر
...
نگاه می کنم نمی بینم
چشم مرا هوای تو پر کرده
...
آسمون ابریه اما دیگه بارون نمیاد
صدای گریه ی بارون توی ناودون نمیاد
...
آسمون ابریه اما دیگه بارون نمیاد
صدای گریه ی بارون توی ناودون نمیاد
...
با سقوط دستای ما
در تنم چیزی فرو ریخت
...
هم خونه من ای خدا
از من دیگه خسته شده
...
عشق لالایی بارون تو شباست
نم نمه بارون پشت شیشه هاست
...
تو از كدوم قصه ای كه خواستنت عادته
نبودنت فاجعه بودنت امنیته
...
یک نفر میاد که من منتظر دیدنشم
یک نفر میاد که من تشنه بوییدنشم
...
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه س
تو قشنگی مثل بارون من دلم پر از گلایه س
...
وقتشه وقتشه رفتن وقتشه
وقتشه از تو گذشتن وقتشه
...
شادی جان منی وقتی داری می خندی
شاخه یاسمنی وقتی داری می خندی
...
دنیای به این بزرگی واسه من
وقتی نیستی مثل زندون می مونه
...
یادم باشه یادت باشه
دروغ نگیم به همدیگه
...
یه حرفایی همیشه هست که از عمق نگاه پیداست
از اون حرفای تلخی که مث شعر فروغ زیباست
...
با اون همه قولو قرارو پیمون
که با من غم زده داشتی رفتی
...