سیاوش قمیشی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


آخرین نامه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-19 15:19:11

2011-10-04 06:36:37

اشکهای یخی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-14 03:14:00

اگه تو بری

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:40:22

2013-01-08 14:41:16

2013-03-17 18:58:48

الکی

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-05-06 23:38:14

2015-02-02 18:33:45

بارون

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2010-11-30 13:22:14

باغ بارون زده

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:36

باهام نمون

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:37

باهم

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-07-09 14:49:07

بدرقه

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-05-20 21:15:48

2012-05-05 21:34:34

بدرقه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-12 00:58:19

2015-03-13 22:50:41

2014-08-21 18:03:30

2014-09-08 18:40:26

2011-10-04 06:38:27

2014-09-01 02:59:17

پرواز

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-09-08 18:50:40

پنجره

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-02-08 01:18:41

تاک

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:58

2011-03-19 23:25:10

تحمل کن

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:57

2013-06-24 03:04:41

تصور کن

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-24 14:51:53

2018-01-14 04:03:39

2014-05-27 21:09:12

2011-12-24 02:38:36

تو میتونی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-24 01:28:01

جزیره

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:19

2014-10-24 23:27:13

جزیره

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-10-24 23:45:26

جواهر

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-24 14:42:38

چشم انتظار

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-25 15:32:19

2016-06-05 23:18:32

2016-07-10 05:56:43

2014-07-29 17:13:38

2016-07-25 15:17:37

2016-08-02 19:34:16

2014-04-02 04:34:30

2014-04-04 23:29:03

2017-07-05 02:12:06

حکایت

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:39

خسته شدم

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:46

2011-03-25 13:54:17

خواب بارون

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:44

2010-03-28 18:45:13

2014-05-07 19:57:31

2018-05-21 01:42:39

درخت

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:45

2014-03-13 03:39:00

درخت

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-03-17 21:15:16

2015-11-08 01:36:41

2019-02-13 05:38:29

2014-03-30 14:10:22

2011-02-18 06:10:37

دو راهی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-29 04:08:42

2015-11-12 14:24:24

2014-02-14 19:38:55

روز برفی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:32

2019-07-07 00:34:01

2011-02-27 04:48:25

سر دو راهی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:39

2014-04-19 19:42:18

2012-01-08 04:48:35

2016-07-21 05:17:15

طفلکی

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-02 02:11:20

طفلکی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:44

2013-10-02 14:22:56

طلوع

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:10

عسل بانو

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-19 15:13:45

غربت دل من

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:22

غرقابه درد

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-19 15:25:06

غروب

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-06-23 20:22:24

2010-11-09 08:03:40

2011-03-20 18:26:13

2014-06-27 02:53:24

2014-04-24 23:22:46

فاصله

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-25 23:24:32

فاصله

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:01

فاصله

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:01

فردا

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:00

2014-04-04 23:35:15

2010-11-02 06:31:14

فصل پائیزی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:10

2019-12-30 05:11:06

قاب شیشه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-07-19 14:38:12

2015-08-19 17:14:10

2015-09-20 22:11:48

قسمت

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:20

قناری

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:39

گریه کن

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-24 01:09:31

گل بارون زده

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-14 03:19:34

2014-04-01 23:23:08

گل و تگرگ

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:30

2010-11-07 19:40:44

گله

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:04

لعنت

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:00

2015-01-19 02:06:06

محبت

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2015-01-22 16:43:43

محبوبه شب

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-27 01:31:02

2018-01-25 08:00:28

2015-03-02 04:42:47

میلاد

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-07-28 21:19:02

میلاد

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:06

2014-07-20 00:29:33

نقاب

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-23 16:05:41

2016-07-05 02:35:32

2011-03-18 22:56:01

هدیه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-19 00:57:49

2014-05-27 21:17:53

2013-06-27 03:45:27


متن آهنگهای سیاوش قمیشی

خوابیدی بدون لالایی و قصه
بگیر آسوده بخواب بی درد و غصه
...
خیلی وقته تو دلم یه حرفی مونده نمیگم
خیلی وقته تو غما غمی بزرگ و میبینم
...
پرنده های قفسی عادت دارن به بیکسی
عمرشون بی هم نفس کز میکنن کنج قفس
...
یه دشت سر سبز یه رود پر آب
یه سد محکم داشتیم تو سیلاب
...
اﺷﻜﻬﺎی ﻳﺨﻴﻤﻮ ﭘﺎك ﻛﻦ
‫درﻫﺎی ﻗﻠﺒﺘﻮ وا ﻛﻦ
...
مگه می شه یه پرنده
بمونه بی آب و دونه
...
مگه می شه یه پرنده
بمونه بی آب و دونه
...
من فقط عاشق اینم ، حرف قلبت و بدونم
الکی بگم جدا شیم ، تو بگی که نمی تونم
...
توی خونه مون به ما میگن فراری
توی غربت ، دم به دم انگشت نگاری
...
اون روزا ما دلی داشتیم
واسه بردن جونی داشتیم
...
ای رسیده از راه، تو ختم انتظاری
دلم مرده، تو همراهت برای من هوای زندگی داری
...
هیچکی مثل ایرونی نمیشه
ایرونی ساقه و برگ ریشه
...
این منم که با تو خوبم
برای چشات می میرم
...
لحظه ای با من باش، تا که از آن لحظه برویم تا گل
که ببندم از نگاه توبه هر ستاره پل
...
بیا با هم بشنیم کنج یه شب
بشینیم چند تا ستاره بشمریم
...
تو که بارون و ندیدی
گل ابرا رو نچیدی
...
تو بارون رسیدی با چشمای خیست
با دستای گرم ستاره نویست
...
من از صدای گریه تو
به غربت بارون رسیدم
...
این دیگه فکر نداره
وقتی میشنوی میگم
...
و چه این جمله به فکر همگی افتاده
بچه ها را چه کنیم
...
رفتنت مثل یه حادثه برام موندنیه
حالا آواز سفر کردن تو خوندنیه
...
مثله برگی خشک و تنها رویه شاخه موندم اینجا می ترسم
تویه چنگ وحشی باد برم از خاطر و از یاد بپوسم
...
من به بن بست نرسیدم راهم و کج کردم
با تو مشکلی‌ ندارم با خودم لج کردم
...
بوسه باد خزونی،با هزار نامهربونی
زیر گوش برگ تنها
...
دو دریچه دو نگاه دو پنجره
دو رفیق دو همنشین دو هنجره
...
اشکایی که بی هوا رو گونه هام میریزه
قلبی که از همه ی خاطره هات لبریزه
...
تنهایی تموم وجودمه منو تنها بزارین
این تموم بود و نبودمه منو تنها بزارین
...
صورت عکس تو آلبوم خیسه
دوباره خاطرتو بوسیدم
...
مگذار که یاد ما را طعم تلخ این حقیقت ببرد
این حقیقت است که از دل برود هر آنکه از دیده رود
...
وقتی چشت پاییز میشه
باغ دلت گلریز میشه
...
وقتی چشمت پاییز میشه
باغ دلت، گلریز میشه
...
دلم می خواد مثل غریبه، یه گوشه دنجی بشینم، با خودم تنهای تنها و بی کس
دلم می خواد مثل پرستو، کوچه های غم و ببینم، که دیگه، می خوام کوچ کنم بمیرم
...
بارونو دوست دارم هنوز
چون تو رو یادم میاره
...
ای پرنده مهاجر
سفرت سلامت اما
...
پرنده های قفسی عادت دارن به بیکسی
عمرشون بی هم نفس کز میکنن کنج قفس
...
من و تو دو تا پرنده تو قفس زندونی بودیم
جای پر زدن نداشتیم ولی آسمونی بودیم
...
وقتی که تنگ غروب ، بارون به شیشه می ‌زنه
همه غصه های دنیا ، توی سینه ‌ی منه
...
حالا دیگه تورو داشتن خیاله
دل اسیرآرزوهای محاله
...
سرتاسر عالم یکی پیدا نمیشه
دیگه توی قلبم کسی پیدا نمیشه
...
تو یه تاک قد کشیده
پا گرفتی روی سینه‌ام
...
تحمل کن عزیز دل شکسته
تحمل کن به پای شمع خاموش
...
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته
جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخته خوشبخته
...
ای آدمک کوکی
صبح شد که بیدار شی
...
رو تن زخمی جاده
کی غم رفتنو کاشته
...
یاد تو هر تنگ غروب تو قلب من میکوبه
سهم من از با تو بودن غم تلخ غروبه
...
تنهایی تمومه وجودمه
منو تنها بزارین
...
تو بارون که رفتی
شبم زیر و رو شد
...
وقتی جای خنده غم
میشینه روی لبام
...
منم روی زمین تنها ترین خاک خدا
همه تنم در حسرت یه جای پا
...
من همون جزیره بودم خاکی و صمیمی و گرم
واسه عشق بازی موجا قامتم یه بستر نرم
...
توی خونمون به ما میگن فراری
توی غربت دم به دم انگشت نگاری
...
آخه من هیچی ندارم
که نثار تو کنم
...
ای که سیاهه چشمات همرنگ روزگارم
از دست تو چه روز و چه روزگاری دارم
...
بذار شب چشماشو رو هم بذاره
تا بگم چقدر دلم دوست داره
...
چه دردی است در میان جمع بودن
ولی درگوشه ای تنها نشستن
...
خط می کشم رو دیوار همیشه روزی یک بار
تو هم شبیه من باش حسابتو نگه دار
...
هراسهای بیهوده
تا بوده همین بوده
...
دلبرکم چیزی بگو
به من که از گریه پرم
...
میای از دورترین نقطه ی ایمان من
اونجا که لحظه هام پر شدن از یاسمن
...
واسه من گل نفرست. دیگه دوستت ندارم
نمیخوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم
...
خیلی غریبی واسه من
از چه شبی جدا شدی
...
با تو، حکایتی دگراین دل ما بسر کند
شب سیاه قصه ، را هوای تو سحر کند
...
میرم از شهر تو با یه کوله بار از خاطره
دل من مونده پیشت گرچه پاهام مسافره
...
آخه من هیچی ندارم
که نثاره تو کنم
...
خداجون ! متشکریم که چشم دادی بهمون
واسه گریه کردن و دیدن این دنیای زشت
...
خسته شدم بس که دلم
دنبال یک بهونه گشت
...
خسته شدم بس که دلم
دنبال یک بهونه گشت
...
تو همونی که توی موج بلا
واسه تو دستامو قایق می کنم
...
من، مثل خورشید خزانم
مثل برف سرد دیروز
...
منه خوش خیاله ساده
حالا با پای پیاده
...
منه خوش خیاله ساده
حالا با پای پیاده
...
خیلی‌ ممنون اینقد آسون من و داغون کردی
واسه احساسی‌ که داشتم دلم و خون کردی
...
خیلی‌ ممنون اینقد آسون منو داغون کردی
واسه احساسی‌ که داشتم دلمو خون کردی
...
توی تنهایی یک دشت بزرگ
که مثل غربت شب بی انتهاست
...
کسی آمد که حرف عشقو با ما زد
دل ترسوی ما هم دل به دریا زد
...
اشکای یخیمو پاک کن
درای قلبتو وا کن
...
واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی
حالا پر پر می زنم تا همیشه آسوده باشی
...
توی این غروب خلوت دلم گرفته
تموم دنیارو غم گرفته
...
لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد
تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد
...
هنوز هم چشم تو برای من جام شراب
هنوز هم هستی من قصه ی رنج و عذاب
...
آخه من هیچی ندارم که نثار تو کنم
تا فدای چشمهای مثل بهار تو کنم
...
ای تو جاری شده در قشنگترین، دقایقم
ای تو با من آشنا، ناجی قلب عاشقم
...
این همه، دردسر، فایده نداره
دیگه تو،تو دلم،جایی نداری
...
نگاهی می کنی، ما رو
مگه عاشق ندیدی، تو
...
طاقت بیار رفیق (رفیق،رفیق،رفیق،رفیق،رفیق)

...
تو چشام اشکی نمونده
تو دلم حرفی ندارم
...
زبانم را نمی فهمی
تو خطم را نمی خوانی
...
این دیگه فکر نداره
وقتی میشنوی میگم
...
این منم که با تو خوبم
برای چشات میمیرم
...
شهر ما تا دور دوراش بیابون و بیابونه
تشنه ی بارونه و ابرای اون بی بارونه
...
ستاره های سربی
فانوسک های خاموش
...
برای شنیدن تو
که هیچوقت برام حرفی نداری
...
برای شنیدن تو
که هیچوقت برام حرفی نداری
...
سرنوشتم، به من میگه، دیگه روزا میمیرن
دیگه هرگز، روزای من، حرفای خوب ندارن
...
با اینکه دارن سیاه پوشا
از توی شط کوچه ها
...
باید از عطر اقاقی تو رو آغاز کنم
با صدای خیس بارون تو رو آواز کنم
...
سکوتم از رضایت نیست
دلم اهل شکایت نیست
...
این کوله بار عشقو
گزاشتی باز رو دوشم
...
صدای قدیما تو گوشمه، انگاری جار میزنه
غمهای قدیما وجودمه، داره فریاد میزنه
...
نگو طفلی دل سپرده
یه نفر دلش رو برده
...
نگو طفلی دل سپرده
یه نفر دلش رو برده
...
وقتی که دلتنگ میشم و
همراهه تنهایی میرم
...
هرگز نخواستم که تو رو با کسی قسمت بکنم
یا از تو حتی با خودم یه لحظه صحبت بکنم
...
حرفا دیگه تموم شده برا گفتن تو دلم حرفی ندارم
اشکا دیگه تموم شدن برا گریه تو چشام اشکی ندارم
...
عسل بانو هنوزم پیش مایی
اگرچه دست تو تو دست من نیست
...
بی خبر یه روز اومد سر زد و رفت
خواب بودم وقتی اومد در زد و رفت
...
عشق اولم عشق آخرم
باتو زندگی شده باورم
...
این عمر دو روزه
که به داره منو داره
...
دل هیچکی مثل من
غربت اینجا رو نداره
...
دل هیچکی مثل من
غربت اینجا رو نداره
...
کی مهربونیتو گرفت
از منه غرقابه ی درد
...
کی مهربونیتو گرفت از من غرقابه درد
کی دستای عزیزتو تبر برای ساقه کرد
...
چشمای منتظر به پیچ جاده
دلهره های دل پاک و ساده
...
چشمای منتظر به پیچ جاده
دلهره های دل پاک و ساده
...
چشمای منتظر به پیچ جاده
دلهره های دل پاک و ساده
...
خیلی غریبی واسه من از چه شبی جداشدی
از چه زمونی خاکتو لونه سایه ها شدی
...
میشه هیچ چی رو ندید
فقط نگاه کرد
...
فاصله یه حرف سادس، بین دیدن و ندیدن
بگو صرفه با کدومه، شنیدن یا نشنیدن ؟
...
من میگم منو شکستن
چشم فانوسم و بستن
...
وقتی بخوای از هم بدونی
دیره خیلی دیره دیگه وقتی نداری
...
یه عمری بد آوردی و از چشم دنیا دیدی
هر چی بدی کشیدی
...
فرشته، اومدی از دور، چطوره حال و‌ احوالت
یکم تن خسته ی راهی،‌ غباره رو پر و بالت
...
شب
شب که میشه تو کوچه غم
...
فصل پاییزی من که میرسه
فصل اندوه سفر سرمیرسه
...
فصل پاییزی من که میرسه
فصل اندوه سفر سرمیرسه
...
پشت قاب شیشه پنجره ای که شبای منو با خود می بره
جایی که گذشته هام مثل تصویر از تو قابش می گذره
...
قدیما گریه می کردیم
دلمون تازه میشد
...
هرگز نخواستم که تو رو با کسی قسمت بکنم
یا از تو حتی با خودم یه لحظه صحبت بکنم
...
تو غم ای دل تنگو نمیدونی
قصه ی این خسته رنگو نمیدونی
...
بارون امشب توی ایوون
مثل آزادی تو زندون
...
قصه منو غم تو
قصه گل و تگرگه
...
من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

...
تو کدوم کوهی که خورشید از تو دست تو میتابه
چشمه چشمه ابر ایثار روی سینه تو خوابه
...
برو اگه میخوای بری دلت نسوزه واسه من
اینجوری که کلافه‌ای بدتره خوب دل‌ و بکن
...
گریه کن
گریه کن گریه قشنگه
...
تو که قاصد عشقی تو بیداری و خوابم
تو که دیدی از عشقت دیگه خونه خرابم
...
گل بارون زده ی من
گل یاس نازنینم
...
برقرار باشی و سبز
گل من تازه بمون
...
قصه منو غم تو
قصه گل و تگرگه
...
قصه ها رو همه گفتن
دیگه قصه ای نمونده
...
عجب ای دل عاشق تو هم حوصله داری
تو اين سینه نشستی هزار تا گله داری
...
صدای خش خش برگای خزونی
توی (روی) گوشم ناله می کرد
...
وای بر من
گر تو آن گم کرده ام باشی
...
من برای تو میخونم
هنوز از اینور دیوار
...
من برای تو میخونم
هنوز از اینور دیوار
...
من میگم اگه میخوندم واسه خاطر دلت بود
تو میگی طلوع من باشه خیلی زوده واسه بدرود
...
وقتی شب پاشو تو باغها میزاره
نفس گلها می گیره
...
از عذاب جاده خسته نرسیده و رسیده
آهی از سر رسیدن نکشیده و کشیده
...
مانده ام در پس دیوار
توی این شام دل آزار
...
تو دلم یه دنیا درده، مثل رفتن تو سرده، می ترسم
توی سرمای زمستون، مثل یه درد بی درمون، بمونم
...
نشو تسلیم هنوزم میشه سر کرد
میون آتیش و خاکستر و باد
...
میشه پرنده باشی اما رها نباشی
میشه دلت بگیره اسیر غصه ها شی
...
برای روز میلاد تن خود
من آشفته رو تنها نذاری
...
پاکت بی تمبر و تاریخ
نامه بی اسم و امضاء
...
من و مزرعه یه عمر ه
چشم براهه یه بهاریم
...
هی بازیگر! گریه نکن! ماهمه مون مثل همیم
صبحا که از خواب پا میشیم نقاب به صورت می زنیم
...
وقتی دستام خالی باشه
وقتی باشم عاشق تو
...
گر حال تو هم چون
منه آشفته خراب است
...
من اگه هنوز میخونم واسه خاطره دل توست
شعر من صدای غم نیست هم صدای حسرت
...
هوای خانه چه دلگیر می شود گاهی
از این زمانه دلم سیر می شود گاهی
...
وقتی تو گریه میکنی
ثانیه شعله ور میشه
...
ای که اخمات مثه ابرای سیاست
دل تو ولگرده
...
توی غربت دیگه موندن نداره
شعر بی قافیه خوندن نداره
...
رفتی خاطره های تو نشسته تو خیالم
بی تو من اسیر دست آرزوهای محالم
...
چند تا عکس یادگاری با یه بغض و چندتا نامه
چندتا آهنگ قدیمی‌ که همه دل‌ خوشیامه
...
من که پاییز تنم زخمی باده
دلم حسرت کش لحظه ای شاده
...
یوسفم بستم دگر بار سفر
یوسفم کنعان نمیخواهم دگر
...