ایرج جنتی عطائی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-02-18 03:30:34

آخر قصه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-06-03 04:43:23

آخرین کوکب

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-07-10 00:04:54

اجازه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-19 01:03:52

اقاقی

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-24 18:33:01

2010-11-09 05:39:02

2015-02-02 18:26:05

2015-01-31 17:47:41

2014-01-30 18:25:10

2010-09-19 19:40:17

ای خدا

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-03-02 14:58:40

2012-02-16 13:53:11

2015-11-20 14:03:57

بانو

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-02 03:53:55

2009-11-08 17:12:23

2014-02-14 19:19:58

2015-05-04 22:00:08

2017-06-19 00:06:21

بن بست

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:45

2014-04-10 23:21:57

2010-04-04 05:11:46

2014-03-28 22:02:58

2010-03-28 16:44:26

2019-02-16 23:28:00

پل

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:30

پل

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-13 02:27:02

2009-11-19 05:34:19

2009-12-05 05:13:04

2014-04-13 02:27:02

پوست شیر

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-29 04:05:08

تحمل کن

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:57

2013-06-24 03:04:41

تندیس

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-29 19:24:22

2010-11-08 04:32:19

جشن دلتنگی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-19 15:36:25

چرخش یک رقص

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-07-06 00:34:16

2013-11-21 21:13:49

2014-01-30 18:31:41

چکاوک

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-14 03:29:49

2014-04-02 04:34:30

2014-04-04 23:29:03

2014-04-02 02:11:20

2013-11-01 17:04:57

2017-05-21 00:10:41

2011-02-23 14:15:08

2011-10-04 06:37:44

2011-02-11 01:51:12

2009-11-08 17:08:06

2014-04-17 17:39:06

خورجین

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-26 21:19:36

2014-05-27 22:49:12

خونه

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-05-27 23:04:50

درخت

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:45

2014-03-13 03:39:00

درخت

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-03-17 21:15:16

2015-11-08 01:36:41

2015-11-08 03:16:24

2012-05-07 03:55:17

2014-02-14 18:40:14

2009-11-19 05:53:39

2019-07-28 23:45:51

2017-07-05 00:52:06

رازقی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:02

2011-02-27 04:48:25

2014-04-19 19:42:18

2012-01-08 04:48:35

2014-05-20 18:31:20

2010-11-09 08:44:48

2018-02-11 06:53:41

شب شکن

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:12

شب گریه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-03 23:44:55

2010-12-15 06:42:57

2011-02-28 12:43:41

2016-07-21 05:17:15

2012-02-09 14:53:53

2014-06-02 22:59:28

2009-12-05 05:26:28

طپش

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-06-03 16:25:46

عروسک شکسته

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-04-15 15:20:57

عروسک قصه من

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-03-04 15:33:05

2015-01-21 14:28:11

2015-01-18 03:13:46

2013-01-15 14:51:11

2014-06-26 21:16:41

2011-04-14 13:22:02

2009-11-19 05:42:47

کلاغا

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-14 19:34:11

کمکم کن

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:53

2010-10-19 04:42:50

2010-10-19 04:42:36

2019-12-28 01:59:11

2011-02-06 07:22:09

2012-04-15 23:14:41

2014-06-11 21:42:14

گل بارون زده

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-14 03:19:34

2011-03-19 01:35:42

2009-11-08 17:18:48

2010-04-04 05:06:06

گل سرخ

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-02 03:11:02

2014-04-01 23:23:08

گل و تگرگ

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:30

2010-11-07 19:40:44

ماه پیشونی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-03 22:15:35

مخلوق

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-05-13 20:54:12

مخلوق

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-21 15:12:00

2012-03-15 18:27:19

2011-02-11 12:20:35

2012-02-04 00:48:29

2016-12-01 06:08:26

2015-03-01 21:42:21

منتظر

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-02-04 00:59:09

2019-07-21 23:08:09

2015-08-14 16:54:00

2015-08-21 13:14:54

2011-10-04 06:38:04

2010-10-16 16:49:30

2010-10-16 16:49:46

2013-12-09 02:48:52

هم غصه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-19 00:50:41

همسفر

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:34

2009-11-16 14:04:23

وطن

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-19 15:39:38

2009-12-05 05:09:31

وقتشه

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-10 23:39:39

2014-05-27 21:17:53

2013-06-27 03:45:27

2010-11-05 13:41:00

2012-12-08 20:57:59

2011-10-04 06:39:16

2014-04-14 19:30:54


متن آهنگهای ایرج جنتی عطائی

کسی غیر از تو نمونده اگه حتی دیگه نیستی
همه جا بوی تو جاری خودت اما دیگه نیستی
...
تو خاموشی خونه خاموشه
شب آشفته گل فراموشه
...
وقتی صبح از خونه میری
هوای زندگی از خونه میره
...
شعله زد عشق و من از نو
نو شدم
...
کوهو ميذارم رو دوشم
رخت هر جنگو می پوشم
...
کاش لحظه های رفتن
نمی بارید اشک چشمام
...
باور کن جز عشق تو در سینه ندارم من
جز چشمان مست تو آیینه ندارم من
...
ای خدا آه ای خدا ، از توی آسمونا
گوش بده به درد من ، که میخوام حرف بزنم
...
ای ماه ببین که شب چه زیباست
یار آمده، یار آمده اینجاست
...
با شما آیندگانم ای جهانسازان خشنود
ای برابرهای فردا قرن ما قرنی چنین بود
...
سایه یه حادثه که یه عمره با منه
توی شهر آهنی داره خردم میکنه
...
شبه روییدن هجرت
شبه از ریشه پژمردن
...
باور كن ، صدامو باور كن
صدایی كه تلخ و خسته ست
...
اگر حرفی، سرودی روی لب ها نیست
و زنگ نعره ای در گوش شب ها نیست
...
برادر جان نمیدونی چه دلتنگم
برادر جان نمیدونی چه غمگینم
...
بگو نه! به خط کشیدن رو پر پرواز رویا
بگو نه! به سنگ پروندن به قناری به شقایق
...
وطن پرنده ی پر در خون
وطن شکفته گل در خون
...
میون این همه کوچه که به هم پیوسته
کوچه ی قدیمی ما ، کوچه ی بن بسته
...
افسرده از این عشق رسوا میروم
دلخسته از این بار غمها میروم
...
در بر آن بید مجنون
آن شب غمگین پائیز
...
آسمان ای پیر افسرده
بهر چه با من نمی سازی
...
پرسه در خاک غریبپرسه بی انتهاست
همگریز غربتم زاد گاه من کجاست
...
ای پرنده مهاجر، ای پر از شهوت رفتن
فاصله قد یه دنیاست، بین دنیای تو با من
...
مثل تو مثل یه کفتر
مثل من مثل یه کودک
...
خونه خالی خونه سرده خونه سرد و سوت و کوره
با امیدت آینه دق واسه من سنگ صبوره
...
برای خواب معصومانهء عشق
كمك كن بستری از گل بسازیم
...
با چشای بیفروغ
میون راستو دروغ
...
قلب تو قلب پرنده
پوستت اما پوست شیر
...
تحمل کن عزیز دل شکسته
تحمل کن به پای شمع خاموش
...
بانوی موسیقی و گل
شاپری رنگین کمون
...
اسم تو قشنگترین قصه برای گفتنه
اسم تو قشنگترین قصه واسه شنفتنه
...
شب آغاز هجرت تو
شب در خود شکستنم بود
...
جنگل
پشت سر ، پشت سر
...
در این حریم شبانه ی ستم گرفته
در این شب خوف و خاکستر که غم گرفته
...
کجای این جنگل شب
پنهون می شی خورشیدکم
...
دلبرکم چیزی بگو
به من که از گریه پرم
...
کدوم شاعر کدوم عاشق کدوم مرد
تو رو دید و به یاد من نیفتاد
...
خاک خسته
نعره کن ای سرزمینجان سپردن
...
نعره کن ای سرزمین جان سپردن نعره کن
نعره کن ای خاک خسته خاک گلگون نعره کن
...
پا به هر جایی می زاره ادم خانه به دوش
مهلت موندن نداره ادم خانه به دوش
...
خانه سرخ و کوچه سرخ است و خیابان سرخ است
آری از خون پهنه ی برزن و میدان سرخ است
...
به تو عادت کرده بودم ای به من نزدیک تر از من
ای حضورم از تو تازه ای نگاهم از تو روشن
...
دو سه شبه که چشمام به دره
خدا کنه که خوابم نبره
...
خوابم یا بیدارم تو با منی با من
همراه و همسایه نزدیك تر از پیرهن
...
ببین ای بانوی شرقی ای مثل گریه صمیمی
همه هر چی دارم اینجاست، تو این خورجین قدیمی
...
خورشید خانم آفتاب کن
شبو اسیر خواب کن
...
خونه این خونه ی ویرون واسه من هزار تا خاطره داره
خونه این خونه ی خالی چه روزایی رو بیادم میاره
...
توی تنهایی یک دشت بزرگ
که مثل غربت شب بی انتهاست
...
مثه شعرای کتاب مدرسه همه ی حرفاتا از بر می دنم
قصه ها ای که می خوای بگی به من روزی صد بار تو کتابا می خونم
...
کمکم کن کمکم کن نذار اینجا بمونم تا بپوسم
کمکم کن کمکم کن نذار اینجا لب مرگو ببوسم
...
دل نگو بچه بگو بلای جونم شده
یه شب اروم نداره
...
امروز چه دلتنگم
امروز چه دلتنگم
...
جاده و پرسه‌ی وحشت
من و تب‌لرز شبونه
...
زندگی با آدماش برای من یه قصه بود
توی این قصه کسی با کسی آشنا نبود
...
از تو تا ویرونی من
از تو تا مرز شکستن
...
ای ابر مردمشرقیای کوه
ای نگهبان قدسی خورشید
...
برای من که در بندم
چه اندوه اوری ای تن
...
تو روزنهء نوری درخانهء ظلمت پوش
دیباچهء آوازی برمتن شب خاموش
...
توی این ساعت شوم ، توی این فصل کبود
وسط تعزیه ی هیشکی نیست ، هیشکی نبود
...
تن تو کو ، تن صمیمی تو کو
تنی که جون پناه من نبود
...
ستاره های سربی
فانوسک های خاموش
...
از عذاب جاده خسته
نرسیده و رسیده
...
سقف ما هر دو یه سقف دیوارامون یه دیوار
آسمون یه آسمون بهارامون یه بهار
...
با اینکه دارن سیاه پوشا
از توی شط کوچه ها
...
عروسک قصه ی من
گهواره ی خوابت کجاست ؟
...
کسی غیر از تو نمونده اگه حتی دیگه نیستی
همه جا بوی تو جاری خودت اما دیگه نیستی
...
ببین ، ببین ، این گریه ی یه مرده
مردی که گریه هاش ظهور درده
...
وقتی تو شب گم میشدم ستاره شب شکن نبود
میون این شب زده ها کسی به فکر من نبود
...
ساده بودی مثل سایه مثل شبنم رو شقایق
مثل لبخند سپیده مثل شب گریه عاشق
...
باید از عطر اقاقی تو رو آغاز کنم
با صدای خیس بارون تو رو آواز کنم
...
غصه اگه پیرم کنه غم اگه زنجیرم کنه
دست بزرگ آسمون اگه زمینگیرم کنه
...
خسته و در به در شهر غمم
شبم از هر جی شبه سیاه تره
...
تو از متن کدوم روءیا رسیدی،که تا اسمت رو گفتی شب جوون شد
که از رنگ صدات دریا شکفت و،نگاه من پر از رنگین کمون شد
...
صدایم کن
ای صدای تو شیشهء شب را سنگ ویرانی
...
بين اين همه غريبه
تو به آشنا می مونی
...
ای بزرگ موندنی ای طلایه‌دار روز
سایه گستر رو تن از گذشته تا هنوز
...
اشاره کن که بشکفم
حتی در این یخ بستگی در این ترانه سوزی و
...
شب آفتابی
عروسک قصه ی من
...
اگه برم اگه برم
رنگ گریه با صدامه
...
تو غربتی که سرده تمام روز و شبهاش
غریبه از من و ما . عشق من عاشقم باش
...
با چشای بی فروغ
میون راست و دروغ
...
در غروب آشنایی خسته از درد جدایی
آن شب غم پرور درد هر ستاره گریه میکرد
...
ضیافت های عاشق را خوشا بخشش . خوشا ایثار
خوشا پیدا شدن در عشق . برای گم شدن دریا
...
فضای این شب تهی ، چه بی طپش ، چه بی صداست
برای من که راهیم ، که تشنه ی رهاییم
...
قصه گوی پیر شهرم
بگذر آرام از کنارم
...
به خاطر آور كه آن شب به برم
گفتی كه بی تو ز دنیا بگذرم
...
سقف ما هر دو یه سقف دیوارامون یه دیوار
آسمون یه آسمون بهارامون یه بهار
...
تنها تر از انسان در لحظه ی مرگ
ساده تر از شبنم رو سفره برگ
...
دلم می خواد پر بزنه
به هر دری سر بزنه
...
آسون نشو ای همسفر
ویرون نشو ای در به در
...
گل بارون زده ی من
گل یاس نازنینم
...
آخر ای محبوب زیبا
بعد از آن دیر آشنایی
...
قصه منو غم تو
قصه گل و تگرگه
...
تو از چرخش یک رقص
تو خلوت شبانه
...
ما همونیم
که می تونیم
...
توی گسترده ی رویا . ای سوار اسب ابلق
دنبال کدوم مسیری . توی تاریکی مطلق
...
صدای تو بیداری بیشه
آواز سبز برگه
...
صدای تو بیداری بیشه
آواز سبز برگه
...
داغ یک عشق قدیمو اومدی تازه کردی
شهر خاموش دلم رو تو پرآوازه کردی
...
شب اشیان شب زده
چکاوک شکسته پر
...
غربت عمیق اندوه منو
چاه خشک تو بیابون نداره
...
ای حنجر بریده با خنجر مدارا
سرود تازه سر کن از خشم مردم ما
...
با کوچه اواز رفتن نیست
فانوس رفاقت روشن نیست
...
برای من که در بندم چه اندوه آوری ای تن
فراز وحشت داری
...
گر چه جدا از تو ولی ، همیشه با تو زیستم
من و تویی نکن که من ، کسی به جز تو نیستم
...
مثل اسم خودم اینو می دونم
می دونم که یک نفر یه روز می یاد
...
مثل اسم خودم اینو می دونم
می دونم که یک نفر یه روز میاد
...
مولای سبز پوش ای اعتبار عشق
شاعرتر از بهار ای تکسوار عشق
...
دلم دریای درده
منو دیوونه کرده
...
تو نقشه‌ی جغرافیات دعوت به راهی شدنه
دنیات پر از ایستگاه پر از ترن های رفتنه
...
هم خونه من ای خدا
از من دیگه خسته شده
...
بیا لب واکنیم هم غصه ی من
بیا بیدار کنیم خوابیده ها رو
...
همسفر! ای همسفر!
وقت سخت رفتنه
...
تو از كدوم قصه ای كه خواستنت عادته
نبودنت فاجعه بودنت امنیته
...
وقتشه وقتشه رفتن وقتشه
وقتشه از تو گذشتن وقتشه
...
وقتی تو گریه میکنی
ثانیه شعله ور میشه
...
وقتی تو نیستی گم میشه آفتاب
خاکستر میشه حریر مهتاب
...
به یاد باغ پرپر
به یاد نسترن باش
...
ای بداد من رسیده
تو روزای خود شکستن
...
منو نو کن به یه بوسه
برسونم به ستاره
...