سیمین قدیری - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2009-12-20 19:59:42

2009-12-20 20:15:46

2009-12-20 20:14:14

2010-01-20 04:24:38

2009-12-20 20:01:35

2009-12-20 20:19:19

2010-01-20 04:34:34

2009-12-20 20:08:49

2010-01-20 04:26:35

2010-03-28 15:44:42

2009-12-20 19:57:46

2010-01-20 04:39:05

2010-01-20 04:32:29

2009-12-20 20:17:33

2020-02-14 17:34:48

2010-01-31 02:55:16

2010-01-20 04:27:59

2009-12-20 20:09:52

2010-01-31 02:56:16

2009-12-20 20:03:46

2010-01-20 04:35:27

2009-12-20 20:11:56

2010-01-31 02:58:16

2009-12-20 20:20:54

2010-01-27 06:47:40

2010-01-20 04:30:45

2010-01-20 04:29:37

2010-01-20 04:37:01

2009-12-20 20:06:54

2010-01-20 04:23:04

2010-11-05 06:26:05

2009-12-20 20:05:29

2020-03-19 13:56:37

2014-04-28 22:11:01


متن آهنگهای سیمین قدیری

از آسمون آبی
تا شبهای مهتابی
...
آفتاب مهتاب چه رنگه
چه قدر هر دو قشنگه
...
اسب سفيدم
اسب صبورم
...
او مثل آهو می دود
مثل پرستو می پرد
...
باد آمد باد آمد
از دریا ابر آورد
...
رو پشت بونا
رنگين كمونا
...
واسه خودم یه پنجره
برای تو یه آسمون
...
بچه ها پاييزم
سرد و غم انگيزم
...
يه پرنده يه پرنده
از تو صحرا از رو دريا
...
پرنده باز می خونه
از رو درخت تو لونه
...
دو چشم بسته من رو
صدای خسته من رو
...
دوست دارم هر چی سبزه هر چی آبی
هر چی قرمز و شرابی
...
باد مياد بارون مياد
آب از توی ناودون مياد
...
سنگ و سنگ و سنگ كوهسارها
شر و شر و شر آبشارها
...
سفيد رنگ دوستی - سفيد رنگ راستی
سفيد رنگ پاكی - سفيد
...
شبا توی سياهی
ماه در مياد چه ماهی
...
در چشمت دنيايی از لطف و زيبايی
بر رويت سايه ای از عشقی خدايی
...
رنگ شفق به رنگ من
آتش سرخ به رنگ من
...
در هوای خوب صبح
بی خيال و شادمان
...
گندمزار تو بسيار زيبايی - هر فصلی با رنگی می آيی
بی رنگی پررنگی كم رنگی - با هر فصل همراهی همرنگی
...
از تو چشمای تو درياها مياد
از تو دستات همه روياها مياد
...
روی دیوار سفید خونه مون
من با رنگ سبز یه جاده كشیدم
...
پرنده آواز می خونه
آوازشو خوب می دونه
...
اگه تنها یه ستاره
پر می زد مثل یه شاهین
...
يك گل ده گل صدتا گل
اينجا آنجا هر جا گل
...