Gole Sorkh (English: Red Rose)


Lyrics by: Iraj Janati Ataee
Viguen

آخر ای محبوب زیبا
بعد از آن دیر آشنایی

آمدی خواندی برایم
قصه تلخ جدایی

مانده ام سر در گریبان
بی تو در شبهای غمگین

بی تو باشد همدم من
یاد پیمانهای دیرین

آن گل سرخی كه دادی
در سكوت خانه پژمرد

آتش عشق و محبت
در خزان سینه افسرد

اكنون نشسته در نگاهم
تصویر پر غرور چشمت

یكدم نمیرود از یادم
چشمه های پر نور چشمت

Gole Sorkh from album: Scent of Yesterday 1


Add MP3 $0.99


2009-11-08 17:18:48


Gole Sorkh from album: Diar 1


Add MP3 $0.99


2010-04-04 05:06:06


Gole Sorkh from album: Sheet Music


Add MP3 $0.99


2011-03-19 01:35:42
Add Sheet Music PDF $3.99

Gole Sorkh Sheet Music

2011-03-19 20:19:15
Easy


Gole Sorkh from album: Chords


Add Chords PDF $0.99


2011-12-02 03:11:02