سیروس آیرنپور - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-01-05 06:49:09

2010-11-01 01:13:34

2010-11-01 01:13:48

2009-11-16 14:09:23

2010-04-04 05:09:39

2017-05-21 02:16:34

2010-11-17 14:36:59

2011-03-26 18:14:14

2014-04-12 17:52:21

2011-03-12 02:37:56

2010-11-28 02:37:26


متن آهنگهای سیروس آیرنپور

بارون بارونه زِمینا تر می‌شه
گل‌نسا جونُم کارا بهتر میشه
...
پرستوئی شد پرپر زنان رفت
به صحرا های بی نام ونشون رفت
...
غنچه بیارید
لاله بکارید
...