اگه یه روز پیانو آسان


2013-07-13 20:47:55

اگه یه روز بوی دیروز ۱
2009-11-08 17:10:32

اگه یه روز آکورد


2011-10-04 06:40:23

اگه یه روز نت موسیقی


2011-03-26 19:25:59

اگه یه روز نت پیانو


2015-02-02 17:18:29


اگه یه روز
ترانه سرا: فرامرز اصلانی
فرامرز اصلانی

اگه یه روز بری سفر - بری زپیشم بی خبر
اسیر رویاها می شم - دوباره باز تنهامی شم
به شب می گم پیشم بمونه - به باد می گم تا صبح بخونه
بخونه از دیار یاری - چرا می ری تنهام می ذاری
اگه فراموشم کنی - ترک آغوشم کنی
پرنده دریا می شم - تو چنگ موج رها می شم
به دل می گم خواموش بمونه - میرم که هر کسی بدونه
می رم به سوی اون دیاری - که توش من رو تنها نذاری


اگه یه روزی نوم تو تو گوش من صدا کنه
دوباره باز غمت بیاد که منُو مبتلا کنه
به دل می گم کاریش نباشه - بذاره درد تو دوا شه
بره توی تموم جونم - که باز برات آواز بخونم
كه باز برات آواز بخونم...

اگه بازم دلت می خواد یار یک دیگر باشیم
مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر پاشیم
باید دلت رنگی بگیره - دوباره آهنگی بگیره
بگیره رنگ اون دیاری - که توش من رو تنها نذاری

اگه می خوای پیشم بمونی - بیا تا باقی جوونی
بیا تا پوست به استخونه - نذار دلم تنها بمونه
بذار شبم رنگی بگیره - دوباره آهنگی بگیره
بگیره رنگ اون دیاری - که توش من رو تنها نذاری

اگه یه روزی نوم تو ، تو گوش من صدا کنه
دوباره باز غمت بیاد که منُو مبتلا کنه
به دل می گم کاریش نباشه - بذاره درد تو دوا شه
بره توی تموم جونم - که باز برات آواز بخونم

اگه یه روزی نوم تو باز ، تو گوش من صدا کنه
دوباره باز غمت بیاد که منُو مبتلا کنه
به دل می گم کاریش نباشه - بذاره دردت جا به جا شه
بره توی تموم جونم - که باز برات آواز بخونم

كه باز برات آواز بخونم
که باز برات آواز بخونم
که باز برات آواز بخونم