Bad Amad (English: Wind Blew)


Lyrics by: Mahmoud Kianoush
Simin Ghadiri

باد آمد باد آمد
از دریا ابر آورد
گلها را با خود برد
آنها را پرپر كرد
برگ افتاد از شاخه
سبزی را زردی برد
پروانه رفت از باغ
گرما را سردی برد
گنجشكان بی آواز در لانه می مانند
بچه ها آواز
خوشبختی می خوانند

Bad Amad (Wind Blew) from album: Avaze Faslha Va Rangha


Add MP3 $0.99


2009-12-20 20:01:35