Simin Ghadiri - Lyrics, Sheet Music, Chords


2009-12-20 19:59:42

2009-12-20 20:15:46

2009-12-20 20:14:14

2010-01-20 04:24:38

2009-12-20 20:01:35

2009-12-20 20:19:19

2010-01-20 04:34:34

2010-01-20 04:39:05

2010-01-20 04:32:29

2010-01-20 04:35:27

2010-01-20 04:30:45

2009-12-20 20:11:56

2010-01-31 02:55:16

2009-12-20 20:20:54

2010-01-20 04:29:37

2010-01-20 04:37:01

2009-12-20 20:06:54

2009-12-20 20:08:49

2010-03-28 15:44:42

2010-01-20 04:26:35

2010-01-31 02:58:16

2010-01-20 04:27:59

2009-12-20 20:09:52

2009-12-20 20:03:46

2009-12-20 19:57:46

2010-01-27 06:47:40

2010-01-31 02:56:16

Ye Setareh

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-04-28 22:11:01

2009-12-20 20:05:29

2020-03-19 13:56:37

2010-11-05 06:26:05

2010-01-20 04:23:04

2009-12-20 20:17:33

2020-02-14 17:34:48


Lyrics of Songs related to Simin Ghadiri

از آسمون آبی
تا شبهای مهتابی
...
آفتاب مهتاب چه رنگه
چه قدر هر دو قشنگه
...
اسب سفيدم
اسب صبورم
...
او مثل آهو می دود
مثل پرستو می پرد
...
باد آمد باد آمد
از دریا ابر آورد
...
رو پشت بونا
رنگين كمونا
...
واسه خودم یه پنجره
برای تو یه آسمون
...
دو چشم بسته من رو
صدای خسته من رو
...
دوست دارم هر چی سبزه هر چی آبی
هر چی قرمز و شرابی
...
در چشمت دنيايی از لطف و زيبايی
بر رويت سايه ای از عشقی خدايی
...
گندمزار تو بسيار زيبايی - هر فصلی با رنگی می آيی
بی رنگی پررنگی كم رنگی - با هر فصل همراهی همرنگی
...
رنگ شفق به رنگ من
آتش سرخ به رنگ من
...
در هوای خوب صبح
بی خيال و شادمان
...
از تو چشمای تو درياها مياد
از تو دستات همه روياها مياد
...
روی دیوار سفید خونه مون
من با رنگ سبز یه جاده كشیدم
...
پرنده آواز می خونه
آوازشو خوب می دونه
...
بچه ها پاييزم
سرد و غم انگيزم
...
يه پرنده يه پرنده
از تو صحرا از رو دريا
...
سنگ و سنگ و سنگ كوهسارها
شر و شر و شر آبشارها
...
سفيد رنگ دوستی - سفيد رنگ راستی
سفيد رنگ پاكی - سفيد
...
شبا توی سياهی
ماه در مياد چه ماهی
...
پرنده باز می خونه
از رو درخت تو لونه
...
يك گل ده گل صدتا گل
اينجا آنجا هر جا گل
...
اگه تنها یه ستاره
پر می زد مثل یه شاهین
...
باد مياد بارون مياد
آب از توی ناودون مياد
...