همنفس


ترانه سرا: شهیار قنبری
سیمین غانم

این که مث رهایی یه - گاهی یه قفل قفسه
این کیه این کیه که با من همنفسه واسه من مقدسه؟

گاهی بغض غربت و بیکسی یه -پاری وقتها مث دلواپسی
این کیه این کیه که با من همنفسه واسه من مقدسه؟

مث خواب دم صبح مث گریه هق هقه
مث بوی جنگله یه عاشقه
گل نازلادنه یه عقیق روشنه
انگار این خود منه خود منه
این کیه این کیه که با من همنفسه واسه من مقدسه؟

نبض گل اقاقی یه -گاهی دروغه هوسه
این کیه این کیه که بامن همنفسه واسه من مقدسه؟

مث ترس از یه فرار توی خواب
مث لبخند یه عکس توی قاب
این کیه این کیه که با من همنفسه واسه من مقدسه؟

پاری وقها بد می شه -به مترسک می مونه
من رو از تموم شدن می ترسونه

مث فکر یه سفر -لحظه ی رسیدنه
این کیه این کیه که با من همنفسه واسه من مقدسه؟

همنفس از آلبوم: بوی دیروز ۶
همنفس از آلبوم: نت پیانو