مرا ببوس


ترانه سرا: حیدر رقابی
حسن گلنراقی
مرتضی
الهه

مرا ببوس، مرا ببوس
برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت
بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جستجوی سرنوشت
در میان توفان هم پیمان با قایقران ها
گذشته از جان باید بگذشت از توفان ها
به نیمه شب ها دارم با یارم پیمان ها
که بر فروزم آتش ها در کوهستان ها
شب سیه سفر کنم، ز تیره ره گذر کنم
نگرتو ای گل من، سرشک غم بدامن، برای من میفکن
دختر زیبا امشب بر تو مهمانم، در پیش تو می مانم، تا سر بگذاری بر سر من
دختر زیبا از برق نگاه تو، اشگ بی گناه تو، روشن گردد یک
امشب منEnglish

Kiss me
kiss me
For one last time
May God be with you
For I go toward my destiny

Our spring has passed
The bygones are bygones
I am in search of destiny

In the midst of storm, among boatmen
One must move forward, at the risk of life
In the dark of the night I meet with my beloved
To light up the mountains with fire

I travel in the dark of the night
I travel on dangerous roads
Look, my flower
Don't cast the seed of sorrow
Upon me

Kiss me
Kiss me
For one last time
May God be with you
For I go toward my destiny

Our spring has passed
The bygones are bygones
I am in search of destiny

Pretty girl
I am your guest tonight
I will stay with you
To press your lips against mine

Pretty girl
The sparkle in your eye
Your innocent tears
Light up my night

Kiss me
Kiss me
For one last time
May God be with you
For I go toward my destiny

Our spring has passed
The bygones are bygones
I am in search of destiny

مرا ببوس از آلبوم: بوی دیروز ۲
مرا ببوس از آلبوم: دیار ۳
مرا ببوس از آلبوم: نت موسیقی
مرا ببوس از آلبوم: آکورد
مرا ببوس از آلبوم: نت پیانو