عزیزم سوزه


فولکلور بختیار
پری زنگنه

عزيزُم سوزه، شيرينُم سوزه
دست به دستمالُم مزن، دلُم مي لرزه

هر که عشق نو گلي در سر نداره
يه گل پژمرده در فصل بهاره

آسمون کارُم مدار يارُم بيداره
مو ميرُم بوسش کنم ار خين بباره

عزيزُم سوزه، شيرينُم سوزه
دست به دستمالُم مزن، دلُم مي لرزه

شو دراز و مه بلند، دل مگيره جا
يار مو چو برگ گل خوسيده تِينا

آسمون کارُم مدار يارُم بيداره
مو ميرُم بوسش کنُم ار خين بباره

عزیزم سوزه از آلبوم: پرواز
عزیزم سوزه از آلبوم: بوی دیروز ۵
عزیزم سوزه از آلبوم: گل افشان ۲
عزیزم سوزه از آلبوم: دیار ۲
سوز دل از آلبوم: نت پیانو
سوز دل از آلبوم: نت موسیقی
عزیزم سوزه از آلبوم: نت پیانو