ناصر مسعودی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2019-03-19 14:42:04

2010-01-05 06:47:28

2014-04-09 21:34:43

2010-03-28 17:43:52


متن آهنگهای ناصر مسعودی

بنفشه گول بیرون بامو بیاد باور تی عهده
بوگوفته بی وقت بهار آیم تی ور با خنده
...
گل پامچال، گل پامچال ، بیرون بیا
فصل بهاره ، عزیز موقع کاره
...
وارش باره باران چی دانه داره
بوشوم مهرو ماران چی خوبی خانه
...