مرتضی نی داوود - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2009-12-05 08:44:17

2010-11-25 05:04:22

2010-11-25 05:04:36

2016-07-21 14:58:35


متن آهنگهای مرتضی نی داوود

مرغ سحر ناله سرکن، داغ مرا تازه تر کن
ز آه شرر بار این قفس را بر شِکَنُ و زیر و زِبَر کن
...