محمدرضا شجریان - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2016-10-21 17:19:36

2009-12-05 08:44:17

2010-11-25 05:04:22

2010-11-25 05:04:36

2016-07-21 14:58:35


متن آهنگهای محمدرضا شجریان

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
...
مرغ سحر ناله سرکن، داغ مرا تازه تر کن
ز آه شرر بار این قفس را بر شِکَنُ و زیر و زِبَر کن
...