لوچیانو پاواروتی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2012-06-10 18:23:10

Sorrento

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2011-05-17 04:32:49

2014-08-11 19:47:21


متن آهنگهای لوچیانو پاواروتی

Che bella cosa e` na giornata 'e sole
n'aria serena dopo na tempesta!
...
Neapolitan lyrics (“Torna a Surriento”)

...