سالواتور آدامو - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-05-31 05:14:31

Tombe la Neige

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - پیشرفته
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2010-05-31 05:14:31

2014-04-28 20:55:16


متن آهنگهای سالواتور آدامو

Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir
...