احمد عاشورپور - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-04-02 19:55:20

2010-11-07 21:02:08


متن آهنگهای احمد عاشورپور

عمو دختر باموم تی بردن ِ رِه جان جان
اشرفی گول بیهم تی گردن ِ رِه جان جان
...