Montazer Chords


$0.99


2012-02-04 00:59:09
2012-02-04 00:59:09

2019-07-21 23:08:09


Montazer
Composed by: Babak Bayat
Lyrics by: Iraj Janati Ataee
Googoosh

مثل اسم خودم اینو می دونم
می دونم که یک نفر یه روز می یاد
می دونم که وقتی از راه برسه
هر چی که خوبه واسه منم می خواد
درا رو وا می کنم پنجره ها رو می شکنم
مژده دیدنشو تو کوچه ها جار می زنم
وقتی از راه برسه با بوسه ای
قفل این غمستونو وا می کنه
منو توی شهر دیگه می بره
با هوای تازه آشنا می کنه
درا رو وا می کنم پنجره ها رو می شکنم
مژده دیدنشو تو کوچه ها جار می زنم
توی این خونه دربسته
توی این صندوق سربسته
همه آرزو هام جور می شه
میون دیوارای سنگی
میون این همه دلتنگی
شوق زندگی ازم دور می شه
یه نفر داره می یاد دیوارارو ور داره
یه نفر داره می یاد زندگی رو می یاره
درا رو وا می کنم پنجره ها رو می شکنم
مژده دیدنشو تو کوچه ها جار می زنم
توی این خونه دربسته
توی این صندوق سربسته
همه آرزو هام جور می شه
میون دیوارای سنگی
میون این همه دلتنگی
شوق زندگی ازم دور می شه
تو اونی اون یک نفر ای هم شب تن خسته
می تونی کلید باشی واسه درای بسته
درا رو وا می کنم پنجره ها رو می شکنم
مژده دیدنتو تو کوچه ها جار می زنم
درا رو وا می کنم پنجره ها رو می شکنم
مژده دیدنتو تو کوچه ها جار می زنم
درا رو وا می کنم پنجره ها رو می شکنم
مژده دیدنتو تو کوچه ها جار می زنم