Rashid Khan Scent of Yesterday 52009-12-05 08:52:50

Rashid Khan Gol Afshan 2
2010-03-19 03:35:05

Rashid Khan Piano Sheet Music


2010-11-04 03:13:26

Rashid Khan Diar 3
2010-10-15 04:52:47

Rashid Khan 2 Piano Sheet Music


2010-11-14 02:50:46


Rashid Khan
Persian Folk / Khorasan
Pari Zanganeh

امروز دو روزه للو، فردا سه روزه لو
رشید نیومد للو، دلم می سوزه لو

های های رشید خان - سردار کل قوچان
های های رشید خان - سردار کل قوچان

رفتی نگفتی للو، یه یاری دارم لو
در شهر غربت للو، دلداری دارم لو

های های رشید خان - سردار کل قوچان
های های رشید خان - سردار کل قوچان