Shabe Rooidane Hejrat Scent of Yesterday 46


2018-02-11 06:53:41


Bagh Khakstar
Composed by: Ali Mouvsaghi
Lyrics by: Iraj Janati Ataee
Nima Masiha

شبه روییدن هجرت
شبه از ریشه پژمردن
شبه تن پوش نو کردن
ولی باز از درون مردن
کجا برگردم از وحشت
از این مرداب خاموشی
چه پنهان شد صدای من
چه عریان شد فراموشی
کجا برگردم از وحشت چراغ عشق روشن نیست
نه همراه و نه هموحشت
کسی جز مرگ با من نیست
ردای مرگ میپوشم
برهنه زیر این خنجر
خداحافظ شب تفته
سلام ای باغ خاکستر
اگر دور و اگر نزدیک
تو را جز خود نمی دانم
چنان گم میشوم در تو
که پیدا نیست پایانم
گرفتار تو ام اما
که سرشارم از آزادی
خداوند جهانم من
در این ویرانه آبادی
کمک کن ای سبکدامن
جهان از سینه بردارم
که از اندوه لبریزم
که از شب گریه سرشارم
غریبه..ابر سنگینم
پرم..!! اما نمی بارم..