2017-05-28 06:33:54


Golnar
Dariush Rafiee
Composta por: Majid Vafadar
Letra por: Karim Fakour

کجایی که از غمت ناله میکند عاشق وفادار گلنار
کجایی که بی تو شد دل اسیر غم دیده ام گهر بارگلنار
دمی اولین شب آشنایی و عشق ما به یاد آر گلنار
در آن شب تو بودی و عشق و عشرت و آرزوی بسیار
چه دیدی از من حبیبم گلنارکه دادی آخر فریبم گلنار
نیابی ای کاش نصیب از گردون که شد نا کامی نصیبم گلنار
بود مرا در دل شب تار آرزوی دیدارتا به کی پریشان
تا به کی گرفتار یا مده مرا وعده وفاراز خود نگهدار
یا به روی من خنده هابزن قلب من به دست آرچه
دیدی از من حبیبم گلنارکه دادی آخر فریبم گلنار
نیابی ای کاش نصیب از گردونکه شد نا کامی
نصیبم گلنار لب خود بگشا
به سخن گلنار دل زارم را،مشکن گلنارنشوی عاشق
زٍ کجا دانی چه کشد هر شب دل من گلنار