2014-04-07 17:48:482013-12-11 17:10:32


Soue Zan
Nima Masiha

بدون من کجا بودی
که از این خونه بهتر بود
کنارت کی قدم می زد
که حتی از منم سر بود
سرت گرم کجا بودش
که من از یاد تو رفتم
حواست پیش کی مونده
که یادش می کنی هر دم
تو رو می گیرن از دستم
نمی مونی برای من
به هم میریزه این عشقو
دلیلش می شه سو ء ظن
تو رو می گیرن از دستم
نمی مونی برای من
به هم میریزه این عشقو
دلیلش می شه سو ء ظن
دلیلش می شه سو ء ظن
کجا قلبت هوایی شد
که اینجا موندنت سخته
بگو من اشتباه کردم
یا این بد فالی از بخته
چرا عین خیالت نیست
که من با کی کجا باشم
کجا پنهون کنم عشقو
توی رویای کی باشم
چه زود از چشمت افتادم
چه ساده رد شدی از من
چقدر راحت خطا کردی
چه آسون شد برات رفتن
چه زود از چشمت افتادم
چه ساده رد شدی از من
چقدر راحت خطا کردی
چه آسون شد برات رفتن
بدون من کجا بودی
که از این خونه بهتر بود
کنارت کی قدم می زد
که حتی از منم سر بود
سرت گرم کجا بودش
که من از یاد تو رفتم
حواست پیش کی مونده
که یادش می کنی هر دم
تو رو می گیرن از دستم
نمی مونی برای من
به هم میریزه این عشقو
دلیلش می شه سو ء ظن
تو رو می گیرن از دستم
نمی مونی برای من
به هم میریزه این عشقو
دلیلش می شه سو ء ظن
دلیلش می شه سو ء ظن