دختر بویر احمدی گل افشان ۲
2010-03-20 21:54:23

دختر بویر احمدی بوی دیروز ۳
2009-11-19 05:48:57

دختر بویر احمدی دیار ۲
2010-05-14 05:35:09

دختر بویر احمدی نت پیانو


2010-10-31 22:35:00

دختر بویر احمدی نت موسیقی


2010-11-01 01:13:12

دختر بویر احمدی ۲ نت پیانو


2010-11-06 21:07:10

دختر بویر احمدی ۲ نت موسیقی


2010-11-06 21:52:14


دختر بویر احمدی
فولکلور لرستان
پری زنگنه

دختر بویر احمدی نوم تو ندونم یار گلم
بیا بریم خونه خومون خونه خوتونه یار گلم
گلم ای یار گلم گل عزیز دلومه یار گلم

گل لیلا اومد و گل من نیومد یار گلم
خدای من امید من چرا نیومدی یار گلم
گلم ای یار گلم گل عزیز دلومه یار گلم