عزیز جون - درینه جان گل افشان ۱
2010-01-05 06:52:29

عزیز جون بوی دیروز ۵2009-12-05 09:04:45

عزیز جون دیار ۱
2010-04-04 05:17:23

عزیز جون نت پیانو


2010-09-18 23:55:26

عزیز جون نت موسیقی


2010-09-18 23:55:34


عزیز جون
فولکلور مازندران
پری زنگنه

عزیز جون درمه شومه الو داع کن
آخ مه الو داع کن

سر راهم نشین ته گریه ها کن
آخ ته گریه ها کن

اگر خواهی که من زودتر بیایم
آخ آخ زودتر بیایم

نماز صبح و شب مرا دعا کن
آخ آخ مرا دعا کن

سر راهم نشین ته گریه ها کن
آخ ته گریه ها کن

ستاره آسمون اشمارم امشو
آخ اشمارم امشو

بورین یار ره باویین بیمارم امشو
آخ بیمارم امشو

بورین یار ره باویین امشو نیه
آخ آخ امشو نیه

تمام دشمنان بیدارن امشو
آخ آخ بیدارن امشو

بورین یار ره باویین بیمارم امشو
آخ بیمارم امشو