فریاد انتظار نت پیانو


2014-05-30 16:30:02

فریاد انتظار بوی دیروز ۱۳
2012-02-12 23:21:48


فریاد انتظار
ویگن

یه شب که آسمون ازغم سیه روز و پریشونه
یه شب که چشم آهسته توی سبزه می خونه
یه شب که موبه مومسته سرزلفت پریشونه
شاید اشکی به یادم بریزه از چشمونت
یه شب که تار گیسویت پیچد بر تار گیتارم
شاید به گوش تو آید فریاد انتظارم
یه شب که آرزوهایم گیرد رنگ فراموشی
آن شب دور از تو میمیرم در دنیای خاموشی
یه شب که تار گیسو یت پیچد بر تار گیتارم
شاید به گوش تو آید فریاد انتظارم
یه شب که آرزوهایم گیرد رنگ فراموشی
آن شب دور از تو می میرم در دنیای خاموشی
آن شب دور از تومی میرم دردنیای خاموشی