عزیزم سوزه نت پیانو


2015-02-12 16:39:17

عزیزم سوزه پرواز2010-01-27 06:41:07

عزیزم سوزه بوی دیروز ۵2009-12-05 08:42:23

عزیزم سوزه گل افشان ۲
2010-03-19 03:30:09

عزیزم سوزه دیار ۲
2010-05-14 05:21:55

سوز دل نت پیانو


2010-11-13 23:43:18

سوز دل نت موسیقی


2010-11-14 00:03:08


عزیزم سوزه
فولکلور بختیار
پری زنگنه

عزيزُم سوزه، شيرينُم سوزه
دست به دستمالُم مزن، دلُم مي لرزه

هر که عشق نو گلي در سر نداره
يه گل پژمرده در فصل بهاره

آسمون کارُم مدار يارُم بيداره
مو ميرُم بوسش کنم ار خين بباره

عزيزُم سوزه، شيرينُم سوزه
دست به دستمالُم مزن، دلُم مي لرزه

شو دراز و مه بلند، دل مگيره جا
يار مو چو برگ گل خوسيده تِينا

آسمون کارُم مدار يارُم بيداره
مو ميرُم بوسش کنُم ار خين بباره