دی بلال نت پیانو


2014-06-10 19:56:43

دای بلال گل افشان ۱
2010-01-05 06:58:08

دای بلال دیار ۳
2010-10-15 04:32:19

دای بلال بوی دیروز ۸
2010-11-05 12:50:41

دای بلال ۲ نت پیانو


2015-08-28 14:57:35


دای بلال
فولکلور
پری زنگنه

دوش پسین من گردنه افتو ولم که دی بلال دی بلالم دی بلال بل تا بنالم دی بلال
هر چه دارم قربونت غیر از تفنگم دی بلال بلال بلالم دی بلال بل تا بنالم دی بلال
وگرم دله نفتی همشون تش بزنم غیر از عزیزم دی بلال بلال بلالم دی بلال بل تا بنالم دی بلال
چه خش اسب کهر دولول ته ر دی بلال بزنیم گوگ و تهی بریم خزمت گل دی بلال بلال بلالم دی بلال بل تا بنالم دی بلال