اسمر اسمر ۲ نت پیانو


2015-02-17 17:51:10

اسمر اسمر بوی دیروز ۷




2010-09-19 19:51:10

اسمر اسمر نت موسیقی


2011-04-02 20:55:36

اسمر اسمر نت پیانو


2014-04-24 19:43:08


اسمر اسمر
فولکلور کردی
پری زنگنه

هی داد هی بی داد کس دیار نییه
هی داد هی بی داد کس دیار نییه
کس له درد کس خوور دار نیـه
اسمر یارم جووانه
اسمر یارم جووانه وک مانگی تاوانه اسمر اسمر

اسمر یارم جووانه
اسمر یارم جووانه وک مانگی تاوانه اسمر اسمر
تو دور و مِن دور له دوریت قســم
تو دور و مِن دور له دوریت قســم
هر وقته درچو آگِــــر له جـــــثه ام
اسمر یارم جووانه
اسمر یارم جووانه وک مانگی تاوانه اسمر اسمر

اسمر یارم جووانه
اسمر یارم جووانه وک مانگی تاوانه اسمر اسمر

خووم کرماشــانی دوســم قصری یه
خووم کرماشــانی دوســم قصری یه
خاطــــــــر خواهت بیمه تقصیرم نییه
اسمر یارم جووانه
اسمر یارم جووانه وک مانگی تاوانه اسمر اسمر

اسمر یارم جووانه
اسمر یارم جووانه وک مانگی تاوانه اسمر اسمر
اسمر یارم جووانه
اسمر یارم جووانه وک مانگی تاوانه اسمر اسمر