بهار من گذشته شاید نت موسیقی


2010-10-30 23:45:34

بهار من گذشته شاید نت پیانو


2010-10-30 23:45:18

بهار من گذشته شاید بوی دیروز ۱۳
2012-02-10 15:11:27


بهار من گذشته شاید
ترانه سرا: حسین معینی کرمانشاهی
عماد رام
ستار
آهنگساز: عماد رام

چرا تو جلوه ساز این بهار من نمی شوی
چه بوده ان گناه من که یار من نمی شوی
بهار من گذشته شاید
شکوفه جمال تو شکفته در خیال من
چرا نمکنی نظر به زردی جمال من
بهار من گذشته شاید
تو را چه حاجت نشانه من
تویی که پا نمی نهی به خانه من
چه بهتر آن که نشنوی ترانه من
نه قاصدی که از من ارد گهی به سوی تو سلامی

نه رهگذاری که از تو ارد گهی به سوی من پیامی
بهار من گذشته شاید
غمت چو کوهی به شانه من
ولی تو بی غم از غم شبانه من
چو نشنوی فغان عاشقانه من
خدا تو را از من نگیرد ندیدم از تو گر چه خیری
به یاد عمر رفته گریم کنون که شمع بزم غیری
بهار من گذشته شاید