تو بیو دیار ۳
2010-10-15 04:51:26

2010-05-03 06:33:33

تو بیو بوی دیروز ۳
2009-11-19 05:36:15

تو بیو گل افشان ۱
2010-01-05 06:53:51

تو بیو نت موسیقی


2011-03-27 17:12:51

تو بیو نت پیانو


2014-04-11 23:26:12


تو بیو
فولکلور بختیار
محمد نوری

تو بیو تی ما بنشین وای بلال طبیب دردُم
تو بیو تی ما بنشین وای بلال طبیب دردُم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم

در غمِ ندیدنت ، وای بلال علیل و زردُم
در غمِ ندیدنت ، وای بلال علیل و زردُم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم

تو بیو تی ما بنشین وای بلال طبیب دردُم
تو بیو تی ما بنشین وای بلال طبیب دردُم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم