شکار آهو دیار ۱
2010-04-04 05:03:37

شکار آهو بوی دیروز ۳
2009-11-19 05:56:55

شکار آهو گل افشان ۱
2010-01-05 06:50:36

شکار آهو نت پیانو


2010-10-10 02:16:16

شکار آهو نت موسیقی


2010-10-10 02:16:28

شکار آهو آکورد


2011-10-04 06:38:49

کوهستان نت موسیقی


2011-03-25 23:50:33

شکار آهو ۲ نت پیانو


2014-08-07 18:45:13


شکار آهو
پری زنگنه

میخوام برم کوه شکار آهو
تفنگ من کو لیلی جان تفنگ من کو
هر دم بگردم دره به دره
مانند آهو لیلی جان گم کرده گله

روی چو ماهت تیر نگاهت
برده دل از من لیلی جان چشم سیاهت

بالای پشتی عاشق رو کشتی
با خون عاشق لیلی جان نامه نوشتی
بالای بومی کفتر پرونی
شصتت بنازم لیلی جان خوب می پرونی

روی چو ماهت تیر نگاهت
برده دل از من لیلی جان چشم سیاهت