نم نم بارون میاد بوی دیروز ۸
2010-11-02 05:08:25


نم نم بارون میاد
رامش

یادتِ اون شب که ما با هم آشنا شدیم
نم نم بارون اومد ما از هم جدا شدیم
وقتی که بارون میاد باز دلم تورو میخواد
وقتی که بارون میاد باز دلم تورو میخواد

نم نم بارون میاد باز دلم تو رو میخواد
نم نم بارون میاد باز دلم تو رو میخواد

حالا وقتی که هوا ابری میشه
آسمونِ دلمُ غم میگیره
اگه باز بارون بیاد و تو نیای
این دل دیوونه ماتم میگیره

نم نم بارون میاد باز دلم تو رو میخواد
نم نم بارون میاد باز دلم تو رو میخواد

بارون که برده تورو حالا میشه دوباره
از پشتِ ابر کبود تو رو برام بیاره
وقتی که بارون میاد باز دلم تورو میخواد
وقتی که بارون میاد باز دلم تورو میخواد

نم نم بارون میاد باز دلم تو رو میخواد
نم نم بارون میاد باز دلم تو رو میخواد