مواظب خودت باش بوی دیروز ۵۵
2021-12-19 13:44:16


مواظب خودت باش
بابک جهانبخش

مواظب خودت باش خیلی غریب دنیا شاید به حکم تقدیر بی من بمونی تنها
شاید واسه همیشه تنها بشی عزیزم یا اینکه دل خسته از دنیا بشی عزیزم
بی من با من اما مواظب خودت باش نشکنه بغض چشمات نزار بریزه اشکاش
شاید دیگه نتونی تکیه کنی به شونم شاید دیگه نتونم کنار تو بمونم
کنار تو بمونم کنار تو بمونم بی من با من اما مواظب خودت باش
نشکنه بغض چشمات نزار بریزه اشکاش مواظب خودت باش خیلی غریب دنیا
شاید به حکم تقدیر بی من بمونی تنها شاید واسه همیشه تنها بشی عزیزم
یا اینکه دل خسته از دنیا بشی عزیزم بی من با من اما مواظب خودت باش
نشکنه بغض چشمات نزار بریزه اشکاش بی من با من اما مواظب خودت باش
نشکنه بغض چشمات نزار بریزه اشکاش بی من با من اما