2020-04-13 03:03:59


جدایی
ستار

تو عزیز دلم به نسیم سحر بنویس
عاشقانه کلامی به پیام تو بود
تو به دفتر عشق منو بار دگر بنویس
این پرنده عاشق که ز بام تو بود
همه پرواز من بودی تو بگو با پرستو ها
منو دادی به من از نو تو بگو با همه دنیا
من اگر عاشقی کردم تو سراپا وفا بودی
تو به عشق آشنا بودی آه آه آه آه
همه جا هم سفر بامن همه ی لحظه ها بودی
اگر از من جدا بودی خاطره های تو بود
من آن موج گریزانوم تو برایم دریا بودی
در آن لحظه ها گل من همه جا بودی
منم آن خشم طوفانها تو برایم صحرا بودی
همسفر من دیوانه تو تنها بودی
بیا که با تو دوباره سکوت شب به سر آید
سحر شود شب بی فردا
بیا بیا که سپیده دوباره با تو برآید
تو باشی و من عاشق در دنیا
بیا که با تو دوباره سکوت شب به سر آید
سحر شود شب بی فردا
بیا بیا که سپیده دوباره با تو برآید
تو باشی و من عاشق در دنیا