2019-07-21 23:08:09

منتظر آکورد


2012-02-04 00:59:09


منتظر
آهنگساز: بابک بیات
ترانه سرا: ایرج جنتی عطائی
گوگوش

مثل اسم خودم اینو می دونم
می دونم که یک نفر یه روز می یاد
می دونم که وقتی از راه برسه
هر چی که خوبه واسه منم می خواد
درا رو وا می کنم پنجره ها رو می شکنم
مژده دیدنشو تو کوچه ها جار می زنم
وقتی از راه برسه با بوسه ای
قفل این غمستونو وا می کنه
منو توی شهر دیگه می بره
با هوای تازه آشنا می کنه
درا رو وا می کنم پنجره ها رو می شکنم
مژده دیدنشو تو کوچه ها جار می زنم
توی این خونه دربسته
توی این صندوق سربسته
همه آرزو هام جور می شه
میون دیوارای سنگی
میون این همه دلتنگی
شوق زندگی ازم دور می شه
یه نفر داره می یاد دیوارارو ور داره
یه نفر داره می یاد زندگی رو می یاره
درا رو وا می کنم پنجره ها رو می شکنم
مژده دیدنشو تو کوچه ها جار می زنم
توی این خونه دربسته
توی این صندوق سربسته
همه آرزو هام جور می شه
میون دیوارای سنگی
میون این همه دلتنگی
شوق زندگی ازم دور می شه
تو اونی اون یک نفر ای هم شب تن خسته
می تونی کلید باشی واسه درای بسته
درا رو وا می کنم پنجره ها رو می شکنم
مژده دیدنتو تو کوچه ها جار می زنم
درا رو وا می کنم پنجره ها رو می شکنم
مژده دیدنتو تو کوچه ها جار می زنم
درا رو وا می کنم پنجره ها رو می شکنم
مژده دیدنتو تو کوچه ها جار می زنم