کوهستان بوی دیروز ۵2009-12-05 08:38:22

کوهستان گل افشان ۲
2010-03-19 03:39:57

کوهستان دیار ۲
2010-05-14 05:26:44

سر اومد زمستون آکورد


2012-06-10 06:36:11

سر اومد زمستون نت پیانو


2014-04-02 22:30:29


کوهستان - سر اومد زمستون - آفتابکاران
NA

سراومد زمستون، شکفته بهارون
گل سرخ خورشيد باز اومد و شب شد گريزون (۲)
کوهها لاله زارن، لاله‌ها بيدارن
تو کوهها دارن گل گل گل آفتابو ميکارن (۲)
توی کوهستون، دلش بيداره
تفنگ و گل و گندم داره مياره
توی سينه‌اش جان جان جان (۲)
يه جنگل ستاره داره، جان جان، يه جنگل ستاره داره
سراومد زمستون، شکفته بهارون
گل سرخ خورشيد باز اومد و شب شد گريزون (۲)
لبش خنده نور
دلش شعله شور
صداش چشمه و يادش آهوی جنگل دور (۲)
توی کوهستون، دلش بيداره
تفنگ و گل و گندم داره مياره
توی سينه‌اش جان جان جان (۲)
يه جنگل ستاره داره، جان جان، يه جنگل ستاره داره (۲)