رشید خان بوی دیروز ۵2009-12-05 08:52:50

رشید خان گل افشان ۲
2010-03-19 03:35:05

رشید خان نت پیانو


2010-11-04 03:13:26

رشید خان دیار ۳
2010-10-15 04:52:47

رشید خان ۲ نت پیانو


2010-11-14 02:50:46


رشید خان
فولکلور خراسان
پری زنگنه

امروز دو روزه للو، فردا سه روزه لو
رشید نیومد للو، دلم می سوزه لو

های های رشید خان - سردار کل قوچان
های های رشید خان - سردار کل قوچان

رفتی نگفتی للو، یه یاری دارم لو
در شهر غربت للو، دلداری دارم لو

های های رشید خان - سردار کل قوچان
های های رشید خان - سردار کل قوچان