گل گندم بوی دیروز ۴
2009-12-05 05:27:58

گل گندم گل افشان ۲
2010-03-19 03:28:08

گل گندم دیار ۲
2010-05-14 05:17:41

گل گندم نت پیانو


2010-11-13 23:13:36

گل گندم نت موسیقی


2010-11-13 23:23:48

گل گندم ۲ نت پیانو


2010-11-27 20:38:18

گل گندم پیانو آسان


2014-02-05 20:44:11

گل گندم ۳ نت پیانو


2014-08-05 20:18:49


گل گندم
فولکلور مازندران
پری زنگنه

گل گندم شکفته ، گل گندم یار
گل گندم شکفته ، گل گندم یار
می کارم همچین و هم چون گل گندم ، گل گندم ، گل گندم یار
می کارم همچین و هم چون گل گندم ، گل گندم ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار

گل گندم یار ، گل گندم یار

آسمون آبی و ماه می درخشد یار ، آسمون آبی و ماه می درخشد یار
حاصل من شده سبز و دگرم از چه بود ترس و هراس ای یار
حاصل من شده سبز و دگرم از چه بود ترس و هراس ای یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار

گل گندم ، گل گندم

می کارم همچین و هم چون گل گندم ، گل گندم ، گل گندم یار
می چينم همچین و هم چون گل گندم ، گل گندم ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار