بوسه برلبهای خونین بوی دیروز ۴
2009-12-05 05:17:12

بوسه بر لبهای خونین نت پیانو


2014-06-03 16:33:10


بوسه بر لبهای خونین
ترانه سرا: آرتوش
آرتوش

هربوسه ای پژمرده گردد
هرآتشی افسرده گردد
قلب من روزی بیاد تو
چون گلی پژمرده گردد

هرستاره گریه خواهدکرد
ابرغمگین گریه خواهدکرد
چشم ناز تو در میان
خواب شیرین گریه خواهدکرد

میروی من با دل غمگین
میزنم بر آن لب شیرین
بوسه با لبهای خونین

تو دگر مرا نمی خواهی
با دو چشم پیر و افسرده
با این چهره پژمرده

مرگ هم دیگرنمی خواهد
عاشقی باقلب مرده

مرگ هم دیگرنمی خواهد
عاشقی باقلب مرده