2009-11-19 05:54:56

مهتاب دیار ۲
2010-05-14 05:16:28

مهتاب آکورد


2011-10-04 06:37:57

مهتاب نت موسیقی


2011-03-19 01:53:07

مهتاب نت پیانو


2014-05-27 22:33:38


مهتاب
ترانه سرا: ناصر رستگارنژاد
ویگن

مهتاب . ای مونس عاشقان
روشنایی آسمان . آه مهتاب...
ای چراغ آسمان
روشنی بخش جان
کو ماهم؟...
نزدت چه شبها با او در آنجا بودیم
فارغ ز دنیا . لبها به لبها بودیم
با یکدگر ما پیش تو تنها بودیم
مفتون و شیدا غرق تماشا بودیم
مهتاب . امشب که پیش توام
او رفته و من مانده ام . آه افسوس...
رفت و آن دوران گذشت
سر نهم بر کوه و دشت
از هجرش...
نزدت چه شبها با اون در آنجا بودیم
فارغ ز دنیا . لبها به لبها بودیم
با یکدگر ما پیش تو تنها بودیم
مفتون و شیدا غرق تماشا بودیم