2013-07-07 18:19:53


زندگی
پوران

چشمای من میل به گریه داره می خواد بباره
دل نمی دونی که چه حالی داره
غصه به جز گریه دوا نداره خدا نداره
هر چی تو دنیا غمه مال منه
روزی هزار بار دل من میشکنه
دل دیگه اون طاقتا رو نداره
پشت سر هم داره بد میاره
از در و دیوار واسه دل میباره
زندگی آی زندگی خسته ام خسته ام
گوشه ی زندون غم دست و پا بسته ام
زندگی آی زندگی خسته ام خسته ام
گوشه ی زندون غم دست و پا بسته ام
هر چی تو دنیا غمه مال منه
روزی هزار بار دل من میشکنه
دل دیگه اون طاقتا رو نداره
پشت سر هم داره بد میاره
از در و دیوار واسه دل میباره