باج عشق - ستار افسون2010-01-31 02:48:19

باج عشق بوی دیروز ۷
2010-09-19 19:59:57

باج عشق نت پیانو


2014-05-20 22:05:18

باج عشق ۲ نت پیانو


2015-05-04 20:48:53

باج عشق آنسوی امواج


2010-09-19 19:59:57


باج عشق
ستار

می سوزم و می سوزم با زخم تو می سازم
با هر غزل چشمت من قافیه می بازم
پیش از تو فقط شعرم معراج غرورم بود
ای از همه بالاتر اینک به تو می نازم
این سفره ی خالی را تو نان غزل دادی
ای پر برکت گندم من از تو می آغازم
من اهل زمین بودم فواره نشین بودی
با دست تو پیدا شد بال همه پروازم
از شینم هر لاله اسب و کوزه پر کردم
با عشق تو رادیدم تا اوج تو می تازم
هیهای مرا بشنو اسب و من دل خسته
من چاوش بی خویشم با هق هق آوازم
راه سفر عاشق از گردنه بنداز پر
نا مردم اگر با خون این باج نپردازم