پرستوها آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:03
2011-10-04 06:38:03


پرستوها
فرامرز اصلانی

مهربانم گوش کن گویی
هیچکس یاد پرستو ها نمی افتد
کوچ ما دیگر نه با فصل است
فصل هم دیگر به باغ ما نمی افتد
ای پرستو های خسته
سرزمین پاکی ام کو
این خیابان ها غریبه اند
کوچه های خاکی ام کوو
ای صبا گر سوی ایرانم گذشتی
خاک آن را غرق بوی نسترن کن
هر کجا فریاد فرهادی شنیدی
یاد شیرین دل تنهای من کن
ای پرستو های خسته
سرزمین پاکی ام کو
این خیابان ها غریبه اند
کوچه های خاکی ام کوو