هیچ کس آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:39
2011-10-04 06:37:39


هیچ کس
فرامرز اصلانی

هیچکس در دل تاریکی شب
با چراغی بسراغم نرسید
هیچکس موقع پژمردن فصل
با گلی تازه بباغم نرسید
هیچکس
هیچکس بازو ببازویم نداد ای روزگار
گل پریشان شد زمستان شد بهار
از جوانی نیست چیزی یادگار
هیچکس اینروزها همدرد و همرازم نشد

آگه از درد من و دلسردی سازم نشد
باد زیر بال پروازم نشد
هیچکس
هیچکس در دل تاریکی شب
با چراغی بسراغم نرسید
هیچکس موقع پژمردن فصل
با گلی تازه بباغم نرسید
هیچکس .. هیچکس .. هیچکس