شنهای ساحلی آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:50
2011-10-04 06:36:51

شنهای ساحلی بوی دیروز ۷
2010-09-19 19:54:19

دریای انتظار نت موسیقی


2011-02-09 13:36:30


شنهای ساحلی - دریای انتظار
گوگوش

شن های ساحلی
کلبه های گلی
چشمان باز صدف
موجی که تن پوشیده با تور کف

هر یک در این دریا
چون دل عاشقم
انتظار تو را دارد
بر لب های قایق رانان نغمه خوان

خاموشی کرده آشیان
بی تو جانا
باز آ، باز آ
با طنین آواز خود

با فسون و با ناز خود
بار دیگر بلرزان قلب دریا را
بر روی موج آب
نیلوفر رفته خواب

بر چشمان خواب او
بر شام من یک بار دیگر بتاب
باز آ، باز آ
باز آ، چون دل عاشقم
انتظار تو را دارد