Zire Sar yar Boland Shodeh


Fataneh

زیر سر یار بلند شده فکر فریب من شده
زیر سر یار بلند شده فکر فریب من شده
ای دل من هیچی نگو هرچی دیدی به روت نیار
حالا که شناس شهر شد با من برید و قهر شد
حالا که شناس شهر شد با من برید و قهر شد
اول کار دوسم می داشت این جوری تنهام نمی ذاشت
اول کار دوسم می داشت این جوری تنهام نمی ذاشت
حالا دیگه دورش شلوغه منو این وسط می خواد چیکار؟
منو این وسط می خواد چیکار؟
حالا که شناس شهر شد با من برید و قهر شد
حالا که شناس شهر شد با من برید و قهر شد
روزو روزو نشناسه می گفت
اگه چیزی می خواست نمی گفت
روزو روزو نشناسه می گفت
اگه چیزی می خواست نمی گفت
حالا دیگه ابرم میکنه
بشین و پاشو ببر و بیار
بشین و پاشو ببر و بیار
حالا که شناس شهر شد با من برید و قهر شد
حالا که شناس شهر شد با من برید و قهر شد